Litwa

 • Lietuvosistorijosinstitutas (Vilnius),
  Współpraca przy tematach z czasów nowożytnych – udział w konferencjach i wspólnych projektach.
 • KlaipedosUniversitetas,
  Współpraca w realizacji projektu pt. Children Born of War - Past Present Future, realizowanego w ramachprogramuHoryzont 2020.

·        Lietuvosistorijosinstitutas (Vilnius),

Współpraca przy tematach z czasów nowożytnych – udział w konferencjach i wspólnych projektach.

·        KlaipedosUniversitetas,

Współpraca w realizacji projektu pt. Children Born of War - Past Present Future, realizowanego w ramachprogramuHoryzont 2020.

Chorwacja

 • Międzynarodowe Centrum Postępu Społecznego Uniwersytetu Śląskiego,
  Organizacja debat i dyskusji oraz różnych form działalności edukacyjnej (kursy, studia podyplomowe itp.).

Czechy

 • Filozofická fakulta Ostravská Univerzita,
  Międzynarodowe studia z zakresu filozofii w ramach sieci CEEPUS.
 • CultMedia – International Network of Cultural Diversity and New Media,
  https://www.itas.kit.edu/english/projects_bans02_cultmedia.php
 • Ostravská Univerzita,
  Współpraca w zakresie dydaktyki (organizacja wspólnych Środkowoeuropejskich Studiów Historycznych); współorganizacja konferencji i przedsięwzięć naukowych.
 • Univerzita J. E. Purkyne v Usti nad Labem,
  Współpraca w realizacji projektu pt. Children Born of War - Past Present Future, realizowanego w ramachprogramuHoryzont 2020.
 • Slezskáuniverzita v OpavěFakultyveřejnýchpolitik, Opava, Czech Republic,
  W roku akademickim 2016/2017 dr hab. Małgorzata Myśliwiec gości na Uniwersytecie Śląskim w Opawie pełniąc obowiązki profesora wizytującego (visitingprofessor). W ramach współpracy prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku angielskim z przedmiotów „Regional and ethnoregionalparties in Europe” oraz „ComparativePolitical Systems”, a także prowadzi badania naukowe poświęcone nowym ruchom i partiom politycznym w Europie Środkowej i Wschodniej.
 • Univerzita Hradec Králové,Pedagogickáfakulta, Katedra sociálnípedagogiky,
  Prowadzenie wspólnych badań na temat więzi międzypokoleniowych w rodzinie. Udział w seminariach naukowych(osoba odpowiedzialna: Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz).
 • UniverzitaPalackeho v Olomouci, Katedra Sociologie, andragogiky a kulturni antropologie,
  Wspólnarealizacjaprojektu w ramachVisegrad Standard Grant: „The economic awareness of the young generation of Visegradcountries” (koordynatorgrantu prof. dr hab. Urszula Swadźba).

Francja

 • Agencja Uniwersytecka ds. Frankofonii (AUF),
  Utworzenie na WNS oraz rozwój aktywności Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS) należącego do europejskiej sieci CRU. Współpraca w ramach specjalności na studiach drugiego stopnia Kariery Europejskie w Administracji i Biznesie (osoba odpowiedzialna: dr hab. Robert Pyka).
 • Université de Rouen,
  Współpraca w realizacji projektu pt. Children Born of War - Past Present Future, realizowanego w ramachprogramuHoryzont 2020.
 • Ambasada Francji w Warszawie,
  Zatrudnienie w ramach wspólnego projektu francuskiego wykładowcy przedmiotów niejęzykowych, dr Sebastiana Bauvet, prowadzącego zajęcia w ramach specjalności na studiach drugiego stopnia Kariery Europejskie w Administracji i Biznesie oraz w wybranych do projektu trzech śląskich liceach (osoba odpowiedzialna: dr hab. Robert Pyka).
 • Instytut Studiów Politycznych w Lille (IEP),
  Współpraca w ramach specjalności na studiach drugiego stopnia Kariery Europejskie w Administracji i Biznesie. Wymiana wykładowców (osoba odpowiedzialna:dr Renata Jankowska).
 • Uniwersytet Jean Monnet w Saint-Etienne (UJM),
  Współpraca w ramach partnerstwa miast Katowic Saint-Etienne. Wymiana wykładowców w ramach programu Erasmus. Współpraca w ramach specjalnościami miejskich studiów drugiego stopnia (Alterville) (osoba odpowiedzialna: dr hab. Robert Pyka).
 • Observatory on Local Autonomy (OLA),
  Utworzenie na WNS oddziału tej międzynarodowej sieci badawczej koncentrującej uwagę na autonomii lojalnej i funkcjonowaniu samorządów terytorialnych. Udział we wspólnych projektach badawczych, konferencjach, publikacjach (osoba odpowiedzialna: dr hab. Robert Pyka).
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Socjologów Języka Francuskiego (AISLF),
  Współpraca w ramach międzynarodowej organizacji polegająca na udziale w projektach badawczych, publikacjach i sympozjach naukowych (osoba odpowiedzialna: dr hab. Robert Pyka).

Holandia

 • PsychotraumacentrumZuidNederland,
  Współpraca w realizacji projektu pt. Children Born of War - Past Present Future, realizowanego w ramachprogramuHoryzont 2020.
 • Universiteit Utrecht,
  Współpraca w realizacji projektu pt. Children Born of War - Past Present Future, realizowanego w ramachprogramuHoryzont 2020.

Japonia

 • WHO Centre for Health Development,
  - Udział w programie badawczym WHO dot. innowacji realizowanych przez społeczności lokalne na rzecz wsparcia seniorów w krajach o niskich i średnich dochodach;
  - Opracowanie raportu eksperckiego dot. innowacji realizowanych przez społeczności lokalne na rzecz wsparcia seniorów w krajach o niskich i średnich dochodach – przypadek Polski (Case Study in Poland: Tychy Local Network of SupportCentres for the Elderly);
  - Udział w konsultacjach eksperckich dot. innowacji realizowanych przez społeczności lokalne na rzecz wsparcia seniorów w krajach o niskich i średnich dochodach (14-15 lipca 2015, Kobe, Japonia) Raport dostępny pod adresem: http://www.who.int/kobe_centre/publications/cbmc2015_report/en/
  - Udział w konferencjiThe Second WHO Global Forum on Innovation for Ageing Populations, Kobe (Japonia) (WHO Kobe Centre for Health Development), 7-9.10.2015;
  (osoba odpowiedzialna: dr Grzegorz Gawron)

Łotwa

 • LatvijasUniversitate,
  Współpraca w realizacji projektu pt. Children Born of War - Past Present Future, realizowanego w ramachprogramuHoryzont 2020.

Niemcy

 • Friedrich-Schiller-Universität Jena,
  Projekt "Tradition und Formen der Kritik in der europäischen Philosophie" - Polsko-NiemieckaFundacja na rzeczNauki.
 • CultMedia – International Network of Cultural Diversity and New Media,
  https://www.itas.kit.edu/english/projects_bans02_cultmedia.php
 • World Phenomenology Institute,
  www.phenomenology.org
 • Międzynarodowe Centrum Postępu Społecznego Uniwersytetu Śląskiego,
  Organizacja debat i dyskusji oraz różnych form działalności edukacyjnej (kursy, studia podyplomowe itp.).
 • UniversitätLeipzig,
  Współpraca w realizacji projektu pt. Children Born of War - Past Present Future, realizowanego w ramachprogramuHoryzont 2020.
 • Universität Greifswald,
  Współpraca w realizacji projektu pt. Children Born of War - Past Present Future, realizowanego w ramachprogramuHoryzont 2020.
 • Universität Augsburg,
  Współpraca w realizacji projektu pt. Children Born of War - Past Present Future, realizowanego w ramachprogramuHoryzont 2020.
 • Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS)w Karlsruhe,
  Udział w projekcie badawczym CultMedia(International Network on CulturalDiversity and New Media), łączącym od 2002 roku wysiłki badawcze naukowców z sześciu krajów europejskich (Niemiec, Polski, Czech, Węgier, Słowenii i Hiszpanii) zajmujących się analizą wpływu nowych mediów i technologii informatycznych na współczesny kształt szeroko rozumianej kultury. Wymiernym rezultatem tych badań są międzynarodowe konferencje naukowe oraz powstałe w ich efekcie monografie zbiorowe. Osobiste uczestnictwo (z referatem w j. niemieckim) w czterech ostatnich konferencjach w latach 2013-2016, które odbyły się kolejno w Wiśle, Karlsruhe, Wrocławiu i San Sebastian. Przedstawicielem Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa jest dr hab. Zbigniew Oniszczuk.
 • Bistumsarchiv Essen,
  Projekt(Spät-)Aussiedler from Poland in the Catcholic Church in Germany – Case Study on the Example of the Bishopric of Essen, (2016)(osobaodpowiedzialna: dr Justyna Kijonka).
 • Goethe Universität Frankfurt am Main,
  podoktorskiprojektbadawczyfinansowanyprzez DAAD „Die Welten der (Spät-) Aussiedler aus Oberschlesien in der Bundesrepublik Deutschland“, (2015)(osobaodpowiedzialna: dr Justyna Kijonka).
 • Deutsches Polen Institut,
  projekt “Migrationen aus der Woiwodschaft Kattowitz in die Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1970-1989. Eine soziologische Studie” (2012), (osoba odpowiedzialna: dr Justyna Kijonka).
 • IAB- Institute for Employment Research,
  Współpraca w ramach międzynarodowego projektu RESCuE - Patterns of ResilienceduringSocioeconomicCrisesamongHouseholds in Europe finansowanego w ramach VII Ramowego Programu Komisji Europejskiej. Zespół projektu RESCuE postawił sobie kilka celów, których osiągnięcie pozwoli lepiej zrozumieć praktyczne wymiary pojęcia ‘resilience’ i ich reprezentacje obserwowalne w praktyce dnia codziennego gospodarstw domowych dotkniętych różnego rodzaju kryzysami.
  Partnerami w projekciesąuczelnieakademickie: InstitutfürArbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) z Niemiec (Norymberga) – koordynator; UniwersytetŚląski (Polska), Universidad Complutense da Madrid (Hiszpania), University of Hertfordshire (WielkaBrytania), Panteion University of Social and Political Sciences (Grecja), University Institute of Lisbon (Portugalia), Middle East Technical University (Turcja), University of Lapland (Finlandia), National University of Ireland Maynooth (Irlandia).
  Studium Pracy Socjalnej/Zakłada Badań Kultury Współczesnej IS WNS UŚ
  (osoba odpowiedzialna: Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz).

Rosja

 • Bełgoradzki Państwowy Badawczy Uniwersytet, Wydział Dziennikarstwa,
  Udział wzajemny w konferencjach naukowych; publikacje w czasopismach i pracach zbiorowych wydawanych przez partnerów; Dr hab. Marian Gierula: Członek Rady Redakcyjnej „Naukowych Wiadomości Bełgoradzkiego Państwowego Uniwersytetu – Humanistyczne Nauki”. Współpraca od 2005 roku.
 • Kubański Państwowy Uniwersytet w Krasnodarze, Wydział Dziennikarstwa,
  Wzajemny udział w konferencjach naukowych; publikacje w pracach zbiorowych wydawanych przez partnerów w oparciu o wspólne projekty badawcze. Współpraca od 2006 roku.
 • Uralski Federalny Uniwersytet w Jekatierinburgu, Wydział Dziennikarstwa,
  Wzajemny udział w konferencjach naukowych; publikacje w czasopismach i pracach zbiorowych wydawanych przez partnerów w oparciu o wspólne projekty badawcze. Współpraca od 2007 roku.
 • Państwowy Uniwersytet w Woroneżu, Wydział Dziennikarstwa,
  Wzajemny udział w konferencjach naukowych; publikacje w czasopismach i pracach zbiorowych wydawanych przez partnerów. Dr hab. Marian Gierula: Członek Rady Redakcyjnej „Вестник ВГУ. Филология. Журналистика”. Współpraca od 2007 roku.
 • Południowy Federalny Uniwersytet, Rostów nad Donem, Wydział Filologii i Dziennikarstwa,
  Wzajemny udział w konferencjach naukowych; publikacje w czasopismach i pracach zbiorowych wydawanych przez partnerów. Współpraca od 1986 roku.
 • Wydziały i Katedry Dziennikarstwa Państwowych Uniwersytetów w: Czelabińsku, Astrachaniu, Stawropolu, Togliatti i Czycie (Katedra).
  Udział w konferencjach naukowych; publikacje w czasopismach i pracach zbiorowych wydawanych przez partnerów. Współpraca od drugiej połowy, pierwszej dekady XXI wieku.

Rumunia

 • Agencja Uniwersytecka ds. Frankofonii (AUF),
  Utworzenie na WNS oraz rozwój aktywności Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS) należącego do europejskiej sieci CRU. Współpraca w ramach specjalności na studiach drugiego stopnia Kariery Europejskie w Administracji i Biznesie (osoba odpowiedzialna: dr hab. Robert Pyka).

Słowacja

 • Uniwersytet w Lublanie, Słowenia, Wydział Nauk Społecznych (University in Ljubljana, Slovenia, Faculty of SocialSciences),
  Współpraca w ramach projektów naukowo badawczych nawiązana w 2014 roku. W numerze 9/2014 czasopisma „PoliticalPreferences” zostały opublikowane wyniki międzynarodowego projektu realizowanego m.in. we współpracy z Uniwersytetem w Lublanie, dotyczące analizy wyborów do Parlamentu Europejskiego. Z kolei w roku 2016 ukazała się książka pod red. dr hab. Agnieszki Turskiej-Kawy z Zakładu Badań nad Zachowaniami Politycznymi INPIDz UŚ oraz prof. Miro Hačka z Uniwersytetu w Ljubljanie będąca wynikiem projektu „DemocratizationProcesses in Poland and Slovenia. ComparativeStudy” (książka pod tym samym tytułem). W publikacji swoje artykuły złożyło 18 pracowników Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Współpraca dotyczy również prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus+.

Szwecja

 • Umeå University,
  Współpraca w ramach międzynarodowego konsorcjum (N-CORP) Network for ComparativeResearch on Professions. W ramach konsorcjum finalizowane są prace nad przygotowanie międzynarodowej publikacji poświęconej różnym aspektom współczesnej pracy socjalnej.
  W skład konsorcjum wchodzą partnerzy z Uniwersytetów i jednostek badawczych z Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Polski, Szwecji (koordynator projektu) i Wielkiej Brytanii
  Studium Pracy Socjalnej – IS WNS US, (osoba odpowiedzialna: Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz).

Ukraina

 • Czasopismo naukowe"Komunikacja społeczna: teoria i praktyka", Adres redakcji: 03148, Україна, м. Київ-148, вул. ГнатаЮри, б. 3, офіс 44.
  СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКАнауковийжурнал. ISSN 2524-0471
  Członkostwo w kolegium redakcyjnym oraz udział w recenzowaniu czasopisma od 2015 roku
  http://comteka.com.ua/контакти/. Ponadto współpraca z prof. Aleksandrem M. Kholodem przy organizowaniu konferencji międzynarodowych z zakresu problematyki komunikacji społecznej i dziennikarstwa (osoba odpowiedzialna: dr hab. Adam Bartoszek).

Węgry

 • University of Szeged. JuhászGyula Faculty of Education, Institute of Applied Health Science and Health Development,
  Wspólne badania socjologiczne dotyczące kulturowych uwarunkowań przemian stylów życia rodzin miejskich i wiejskich w krajach Wyszechradzkich. Wykłady i seminaria naukowe,Wymiana w programie ERASMUS Plus (osoba odpowiedzialna: Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz).
 • Debrecen University,
  Współpraca w ramach międzynarodowego projektu Comparing the Experiences of People in their 50s and 60s of the Changesafter the Fall of Communism finansowanego w ramach MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU WYSZEHRADZKIEGO.
  Projekt zakłada współpracę zespołu badawczego z Czech, Polski, Słowacji i Węgier, krajów które w swej historii doświadczyły realnego socjalizmu i doświadczenie to jest ciągle żywe w średnim i starszym pokoleniu tych społeczeństw.
  Partnerami w projekcie są: University of Trnava, Słowacja, Debrecen University Węgry - koordynator, University of South Bohemia in CeskeBudejovice, Czechy ; Uniwersytet Śląski w Katowicach . Studium Pracy Socjalnej – IS WNS US(osoba odpowiedzialna: Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz).
 • SzentIstvánEgyetem, Gazdaság - ésTársadalomtudományi Kar,
  Wspólnarealizacjaprojektu w ramachVisegrad Standard Grant : „The economic awareness of the young generation of Visegradcountries” (koordynatorgrantu prof. dr hab. Urszula Swadźba).

Wielka Brytania

 • The University of Birmingham,
  Współpraca w realizacji projektu pt. Children Born of War - Past Present Future, realizowanego w ramachprogramuHoryzont 2020.
 • Plymouth University Business School,
  Social Enterprise and Sustainable Development: theory and practice. Współpraca dotyczy wymiany idei dotyczących powyższego tematu w ramach wspólnych seminariów, projektów, oraz publikacji (osoba odpowiedzialna: dr Katarzyna Ponikowska).

Włochy

 • Uniwersytet w Padwie, Instytut Nauk Politycznych, Prawnych i Studiów Międzynarodowych (UniversitàdegliStudi di Padova, Dipartimento di ScienzePoliticheGiuridiche e StudiInternazionali),
  Koordynator: Prof.zw. Filiberto Agostini,
  Od 2010 roku, we współpracy z Prof. FilibertoAgostinim są prowadzone w Padwie corocznie (maj) wykłady poświęcone historii Polski w XX wieku w ramach przedmiotu obowiązkowego „Historia współczesna” oraz „Historia instytucji lokalnych” dla studentów I roku. Ponadto odbywają się w Padwie konferencje z cyklu „Polska między Wschodem i Zachodem” (La Polonia tra Est e Ovest. Storia e cronaca”), seminaria dotyczące specyfiki regionów Veneto i Górnego Śląska. W ramach programu Erasmus+ następuje wymiana doświadczeń naukowych i dydaktycznych studentów oraz pracowników.
 • Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie, Instytut Nauk Politycznych (UniversitàdegliStudi di Roma „La Sapienza”, Dipartimento di ScienzePolitiche)
  Koordynator: Prof. zw. FulcoLanchester,
  W ramach programu Erasmus+ ma miejsca wymiana studentów i pracowników – wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe. Towarzyszą im seminaria naukowe związane z problematyką przemian politycznych w Polsce i Włoszech po 1989 roku. Cyklicznie w Rzymie są prowadzone wykłady z historii Polski po 1989 roku na studiach podyplomowych (Master universitario di II livello „ Istituzioniparlamentari „Mario Galizia” per consulentid’Assemblea”). Prof. Lanchester jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „PoliticalPreferences”.
 • Uniwersytet we Florencji, Instytut Nauk Politycznych i Społecznych (UniversitàdegliStudi di Firenze, Dipartimento di ScienzePolitiche e Sociali),
  Od 2010 roku rozwija się współpraca w ramach programu Erasmusa. Odbywają się wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe pracowników oraz studentów.
 • Uniwersytet „L’Orientale” w Neapolu, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych(Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali),
  Od kilku lat roku rozwija się współpraca w ramach programu Erasmus. Odbywają się wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe pracowników oraz studentów, którym towarzyszą seminaria naukowe i konferencje.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok