INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów 

podejmuje decyzje administracyjne związane z tokiem studiów oraz rozstrzyga sprawy sporne w indywidualnych sprawach studenckich

Dyrektor Kierunku i Zastępca Dyrektora Kierunku

podejmuje decyzje w sprawach dotyczących kształcenia na kierunku studiów

w tym:

 • kontroluje harmonogramy zajęć oraz obciążenia sal dydaktycznych
 • kontroluje rejestracje studenckie w USOSweb na zajęcia fakultatywne
 • weryfikuje harmonogramy sesji egzaminacyjnych
 • decyduje w sprawach związanych z dyplomowaniem

podejmuje decyzje związane z regulaminem studiów

w tym:

 • kwestie związane z przyznaniem ITS , IOS, IDS
 • przeniesienia na inny kierunek, specjalność lub studia stacjonarne i niestacjonarne a także z innych uczelni
 • decyduje o uznaniu efektów uczenia się
 • określa tzw. różnice programowe dla studenta wznawiającego studia

Sekretariat dydaktyczny  zajmuje się organizacją toku studiów

w tym:

 • harmonogramami zajęć i obciążeniami sal dydaktycznych - przyjmuje zgłoszenia zmian terminów prowadzenia zajęć oraz koordynuje zmiany sal dydaktycznych
 • rejestracjami na zajęcia fakultatywne - wprowadza zmiany w logowaniu tylko za zgodą Dyrektora Kierunku w terminie 7 dni od zakończenia rejestracji w USOSweb, na podstawie podania zawierającego następujące informacje: imię i nazwisko, nr albumu, wyrejestrowanie z modułu i rejestracja na moduł.
 • przygotowuje harmonogramy sesji egzaminacyjnych
 • rejestruje tytuły prac dyplomowych w APD
 • prowadzi dokumentację praktyk oraz staży studenckich

Opiekun roku

Do obowiązków opiekuna roku należy utrzymywanie kontaktu i współpraca w sprawach dotyczących danego roku z:

 • z dyrektorami kierunku i władzami dziekańskimi,
 • z osobą odpowiedzialną w dziekanacie za prowadzenie toku studiów na danym kierunku,
 • ze starostą roku w sprawach dotyczących danego rocznika.

Służy radą i pomocą studentom we wszystkich sprawach związanych z odbywaniem studiów.

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich

 • wspiera i koordynuje działalność studencką tj. samorząd studencki, koła naukowe, wyjazdy studenckie, konferencje, konkursy etc.,
 • koordynuje i sygnuje porozumienia o organizacji praktyk zawodowych,
 • sygnuje porozumienia dotyczące wymiany studenckiej,

Pełnomocnik Dziekana ds. wymiany studenckiej i studentów zagranicznych

 • współpracuje z Dyrektorami kierunków oraz z jednostką właściwą do spraw wymiany międzynarodowej studentów w zakresie kwalifikacji studentów na wyjazdy zagraniczne;
 • sprawuje opiekę nad studentami wyjeżdżającymi i przyjeżdżającymi w ramach programu Erasmus+ i innych programów wymiany międzynarodowej i krajowej (program MOST).

Pełnomocnik Dziekana ds. Dostosowania

 • pomaga i doradza w zakresie Indywidualnego Dostosowania Studiów,
 • podejmuje działania w zakresie zapewniania dostępności wydziału dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opiekun praktyk studenckich koordynuje sprawy związane z:

 • wydawaniem dzienniczków praktyk studentom,
 • wydawaniem skierowań na praktyki,
 • zbieraniem zaświadczeń o przyjęciu na praktykę zawodową studenta przez praktykodawcę,
 • zawieraniem porozumień o organizacji praktyk zawodowych,
 • zbieraniem dzienniczków praktyk i pozostałej dokumentacji po odbytej praktyce.

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok