Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

Realizowane projekty

 
Jednym z pierwszych działań Obserwatorium jest zbadanie potrzeb i luk w wiedzy jednostek samorządowych i innych podmiotów (GZM, KZK GOP, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, itd.) działających na terenie Górnośląskiego obszaru metropolitalnego. Dokonanie inwentaryzacji potrzeb i deficytów wiedzy pozwoli na zdefiniowanie priorytetowych projektów badawczych, które zespół Obserwatorium powinien przeprowadzić w pierwszej kolejności.
 
Przykładowe problemy badawcze stanowiące przedmiot prac Obserwatorium:
 • potrzeby JST w zakresie usług podmiotów eksperckich,
 • wyzwania i kierunki rozwoju Górnośląskiego obszaru metropolitalnego (GOM),
 • ruch wahadłowy ze szczególnym uwzględnieniem dojazdów do pracy na terenie GOM,
 • diagnoza metropolitalnego współrządzenia na terenie GOM. Zaangażowanie środowisk gospodarczych, organizacji pozarządowych, jednostek badawczych w kształtowanie polityk metropolitalnych,
 • spójność społeczna i terytorialna w kontekście zrównoważonego rozwoju w GOM,
 • opinie mieszkańców na temat procesu integracji GOM, jego funkcjonowania w perspektywie kształtowania się tożsamości metropolitalnej.
Analizy i badania sektorowe, m.in.:
 
 • Transport publiczny w GOM; 
 • Turystyka – baza i potencjał rozwojowy w GOM;
 • Usługi komunalne w perspektywie ich integracji w obrębie metropolitalnych centrów usług wspólnych;
 • Gospodarka i jej potencjał w GOM;
 • Sektor edukacji, kształcenia zawodowego i ustawicznego w GOM;
 • Rynek pracy i jego trendy w GOM;
 • Sytuacja demograficzna GOM – stan i prognozy;
 • Infrastruktura i usługi w zakresie służby zdrowia i pomocy socjalnej;
 • Zasoby naturalne i bogactw o przyrodnicze GOM.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok