Rada Interesariuszy Instytutu Historii

Powołanie Rady Interesariuszy Instytutu Historii było sformalizowaniem istniejących silnych więzów współpracy z instytucjami i placówkami  kulturalno-oświatowymi (szkołami i okręgową komisją egzaminacyjną, muzeami, archiwami). Rada skupia 22 osoby, reprezentujące instytucje i placówki stowarzyszenia, wydawnictwa naukowe i redakcje pism podejmujących tematykę historyczną, a także inne podmioty zajmujące się w ramach swoich zadań tą tematyką. Celem jaki stawiają sobie członkowie Rady jest między innymi opiniowanie istniejących oraz przygotowywanych projektów oferty edukacyjnej IH, czy też współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim. Instytut wraz z członkami Rady przygotowują wspólne przedsięwzięcia promocyjne (m.in. prezentacja oferty edukacyjnej IH podczas uroczystości wręczenia nagród muzealnikom województwa śląskiego, patronaty nad przedsięwzięciami organizowanymi przez IH na łamach miesięcznika „Śląsk” oraz półrocznika „CzasyPismo”). Dużą wagę przykłada się także do popularyzacji i upowszechniania wyników badań naukowych zarówno w formie prac zwartych (Śląsk Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Humanistyczne „Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy” w Rybniku), jak i publikacji na łamach prasy codziennej i czasopism („Gazeta Wyborcza”, „Zaranie Śląskie. Seria druga”, „Śląsk”, „Śląski Almanach Powstańczy”).
 
Skład Rady Interesariuszy Instytutu Historii
1 marca 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyła się uroczysta inauguracja utworzonych przy poszczególnych Instytutach oraz Zakładzie Historii Sztuki Rad, skupiających przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, przedsiębiorstw, mediów, stowarzyszeo pozarządowych, instytucji sztuki, muzeów oraz sektora edukacji. W spotkaniu udział wzięli m.in. prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej KOWALCZYK oraz władze dziekańskie WNS UŚ z dziekanem prof. zw. dr hab. Wiesławem KACZANOWICZEM. Powołana tego dnia Rada Interesariuszy Instytutu Historii (rozumiana jako grono ekspertów, wspierających działalnośd Instytutu), skupia ponad 20 osób, reprezentujących różne środowiska, prowadzące działalnośd zgodną z ofertą badawczo-edukacyjną IH. W grupie uczestników inauguracyjnego spotkania, którzy przyjęli zaproszenie do współpracy, znaleźli się:
-Aleksandra BEDŁA-JASIŃSKA (główny specjalista W Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Śląskiego);
-Halina BIEDA (dyrektor Muzeum Powstao Śląskich w Świętochłowicach);
-dr Ewa CHORĄŻY (dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach);
-dr hab. Piotr GREINER (dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach);
-Artur IWAN (dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Lucjana Szenwalda w Dąbrowie Górniczej);
-dr Bogdan KLOCH (dyrektor Muzeum w Rybniku);
-Wiesława KONOPELSKA (redaktor naczelna miesięcznika „Śląsk”);
-Józef KRZYK (redaktor „Gazety Wyborczej” w Katowicach);
-Janusz ŁUKOMSKI-PRAJZNER (dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie);
-Wioletta MIKUŁA (dyrektor Muzeum Zagłębia w Będzinie) 
-Elżbieta MODRZEWSKA (kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie);
-dr Janusz MOKROSZ (prezes Zarządu Stowarzyszenia Humanistycznego „Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy” w Rybniku);
-dr Przemysław NOCUŃ (pełnomocnik Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie);
-Wioletta OLEŚ (dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu);
-dr Tadeusz SIERNY (prezes Zarządu Śląsk Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe);
-Przemysław SMYCZEK (dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Śląskiego);
-Jarema SZANDAR (współwłaściciel Agencji „Adventure Multimedialne Muzea”);
-dr Andrzej SZNAJDER (dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej);
-Weronika WIESE (zastępca Dyrektora Generalnego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej);
-prof. Aleš ZÁŔICKÝ (dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Ostrawie);
-Katarzyna ZIEMIEC (dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach) 
-Jakub ZORZYCKI (kierownik Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.).
Akty nominacji członkom Rady wręczył dyrektor Instytutu prof. dr hab. Jerzy SPERKA. Przewodniczącym Rady został dr hab. Maciej FIC (zastępca dyrektora Instytut Historii ds. dydaktycznych).  Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się m.in. z krótką historią Instytutu Historii, aktualną sytuacją kadrową i osiągnięciami badawczymi pracowników, przeanalizowali także ofertę edukacyjną IH (w tym także planowane nowe kierunki: „środkowoeuropejskie studia historyczne”, „infobrokerstwo i doradztwo historyczne” oraz „turystykę”) oraz omówili wstępnie możliwości wzajemnej współpracy w realizacji przedsięwzięd naukowych i edukacyjnych.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok