Doradztwo Filozoficzne i Coaching

DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie)
 
Studia licencjackie na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching to studia z zakresu nauk filozofii praktycznej połączone z poznaniem metod, technik i narzędzi pracy coacha. Skierowane są do osób zainteresowanych wykorzystaniem filozofii w działaniach rozwojowo-pomocowych oraz pogłębieniem samoświadomości. Oprócz wiedzy z zakresu filozofii i psychologii zdobędzisz również wiele umiejętności praktycznych. Umiejętności te zdobywa się m.in. na zajęciach o charakterze warsztatowym (warsztaty mediacyjne, warsztaty umiejętności interpersonalnych, warsztaty coachingowe, treningi personalne) prowadzonych w małych grupach. Studenci uczą się prowadzenia procesu coachingowego oraz rozmów konsultingowych z obszaru filozofii życia.
 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów doradztwo filozoficzne i coaching absolwent:
 
Wiedza
 
 • zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury
 • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii oraz głównych dyscyplin społecznych
 • zna podstawową terminologię filozoficzną oraz z dziedziny nauk społecznych w języku polskim 
 • ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania
 • zna podstawową terminologię filozoficzną oraz z dyscyplin społecznych w wybranym języku obcym
 • zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi, a także ma elementarną wiedzę o miejscu filozofii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
 • zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism
 • zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie
 • ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami
 • ma elementarną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o prawidłowościach, którym podlegają
 • ma elementarną wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne oraz o rodzajach więzi społecznych
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych i psychologicznych podstaw
 • zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności w zakresie doradztwa i coachingu
 • ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychologicznym oraz społecznym
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
 • zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
 • ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań społecznych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm moralnych
 • zna metody interpretacji tekstu filozoficznego
 • zna zasady publikacji tekstu filozoficznego i ma podstawowe informacje o odbiorcach literatury filozoficznej
 
Umiejętności
 
 • potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności doradczej i coachingu
 • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności doradczej i coachingu
 • ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z dyscyplin nauki będących podstawą dla doradztwa filozoficznego i coachingu, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
 • posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów
 • potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności doradczej lub coachingowej
 • potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów doradczych i coachingowych
 • analizuje argumenty podawane w dyskusji, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia
 • potrafi zastosować w praktyce poznane podstawowe zasady logiki oraz typowe strategie argumentacyjne
 • rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych
 • wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych
 • samodzielnie zdobywa wiedzę
 • pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury
 • samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny lub psychologiczny
 • prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego
Kompetencje społeczne
 
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
 • ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki
 • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w zakresie doradztwa filozoficznego i coachingu
 • jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów
 • na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania
 • samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze
 • ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych
 • rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia działalności doradczej i sesji coachingowych
 • efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania
 
 
Perspektywy zawodowe:
Absolwenci pracują w organizacjach związanych z doradztwem filozoficznym dla firm i osób prywatnych, prowadzeniem mediacji (poza sądowymi), jako brokerzy informacji, kreatorzy wizerunku.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok