Stypendia

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:
  1. stypendium socjalne ( Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na osobę w rodzinie nie jest wyższy od kwoty ustalonej przez Rektora);
  2. dodatek mieszkaniowy do stypendium socjalnego (może otrzymać każdy student, który otrzyma stypendium socjalne i zakwateruje się w akademiku UŚ lub na kwaterze);
  3. stypendium specjalne (Stypendium specjalne może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej przez odpowiedni organ właściwy do stwierdzania niepełnosprawności. Wysokość stypendium zależy od stopnia niepełnosprawności);
  4. stypendium Rektora (przysługuje od drugiego roku studiów I stopnia studentom, którzy uzyskali w poprzednim roku studiów wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów może się również ubiegać student pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia);
  5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (Najlepsi z najlepszych studentów mogą począwszy od drugiego roku studiów aplikować o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia);
  6. zapomogę (przysługuje osobie, która przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Zapomogę można otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim. Nie można otrzymać zapomogi dwa razy z tytułu tego samego zdarzenia losowego)
Szczegółowe Informacje znajdują się:
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok