Filozofia - studia II stopnia

FILOZOFIA

studia II stopnia (2-letnie magisterskie)

Studia magisterskie z zakresu filozofii skupiają się na doskonaleniu zdolności twórczego myślenia. Studenci pogłębiają krytyczne spojrzenie na rzeczywistość, kształcą umiejętność unikania schematów w myśleniu człowieka. Studia pokazują przemiany myślenia na przestrzeni wieków, zależność współczesnych sposobów ujmowania świata od tradycji europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz nowych mediów. Studia filozoficzne umożliwiają pogłębienie samoświadomości. Dają dobre podstawy do działania w dowolnych obszarach wymagających kreatywności, nieszablonowego myślenia, twórczego reagowania na zmiany. Po pierwszym semestrze studenci wybierają specjalność: historyczno-filozoficzną, etyka stosowana lub filozoficzno-kulturowa.

 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów filozofia absolwent:

 

Wiedza:

 

 • ma wszechstronną znajomość i dogłębne rozumienie roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury
 • ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do innych nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii
 • zna i rozumie zależności między filozofią i naukami na poziomie umożliwiającym interdyscyplinarną i multidyscyplinarną pracę ze specjalistami z innych dziedzin nauki
 • zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim z głównych subdyscyplin filozoficznych
 • ma szeroką wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowani
 • rozumie wpływ norm na kształt życia indywidualnego i społecznego
 • zna terminologię wybranej subdyscypliny filozoficznej w wybranym języku obcym
 • zna i rozumie zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi
 • ma usystematyzowaną znajomość głównych kierunków podstawowych subdyscyplin filozoficznych oraz rozumie zależności zachodzące między tymi kierunkami
 • wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie wybrane kierunki i stanowiska współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych subdyscyplin filozoficznych: 1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub 3) estetyka, filozofia kultury
 • wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie poglądy wybranego wiodącego autora filozoficznego lub bieżący stan badań w zakresie wybranej problematyki filozoficznej
 • zna historyczny rozwój wielu wiodących idei filozoficznych na poziomie umożliwiającym specjalizację w obrębie filozofii lub nauk społecznych
 • ma szeroką znajomość i rozumie zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie
 • ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami
 • ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych (rodzinnych, towarzyskich, kulturowych, zawodowych, organizacyjnych, terytorialnych, ekonomicznych, politycznych, prawnych) i o prawidłowościach, którym one podlegają
 • ma pogłębioną wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne oraz o rodzajach więzi społecznych w odniesieniu do wybranych aspektów życia społecznego
 • ma gruntowną znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych wybranej subdyscypliny filozoficznej
 • ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstu filozoficznego
 • zna profesjonalne narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny filozoficzne, ze szczególnym uwzględnieniem wybranej dyscypliny filozoficznej i jej problematyki
 • zna i rozumie filozoficzne podstawy kultury oraz zna i rozumie fundamentalną rolę, jaką idee filozoficzne odgrywają w powstawaniu dzieł i instytucji 
 
Umiejętności:
 
 • wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych
 • samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze oraz planuje projekty badawcze
 • twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji
 • samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny, komentuje i konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów
 • analizuje złożone argumenty filozoficzne, identyfikuje składające się na nie tezy i założenia, ustala zależności logiczne i argumentacyjne między tezami
 • określa stopień doniosłości (relewancji) stawianych tez dla badanego problemu lub argumentacji
 • wykrywa złożone zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturalnymi oraz określa relacje między tymi zależnościami
 • identyfikuje typowe strategie argumentacyjne w wypowiedziach ustnych i pisemnych
 • ujawnia wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz określa wpływ tych wad i błędów na perswazyjność argumentów
 • precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone problemy filozoficzne, stawia tezy i krytycznie je komentuje
 • pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie filozofii
 • samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na wybrany język obcy własny tekst filozoficzny
 • samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski trudny tekst filozoficzny
 • dobiera i tworzy strategie argumentacyjne, konstruuje zaawansowane krytyczne argumenty, formułuje wszechstronne odpowiedzi na krytykę
 • stawia i bada hipotezy dotyczące normatywnego ugruntowania różnych instytucji społecznych oraz normatywnych uwarunkowań różnych zjawisk społecznych
 • prowadzi, we współpracy z innymi profesjonalistami, samodzielną pracę badawczą, umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych
 • rekonstruuje i konstruuje argumentacje z perspektywy różnych stanowisk filozoficznych, uwzględniając właściwe każdemu z nich typy argumentacji i dostrzegając zachodzące między nimi zbieżności i różnice
 
 
Kompetencje społeczne:
 
 • zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
 • samodzielnie podejmuje i inicjuje działania profesjonalne; planuje i organizuje ich przebieg
 • dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą i publikacyjną, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz wykazuje aktywność w rozwiązywaniu tych problemów
 • uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, interesuje się nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami życia kulturalnego i społecznego
 • aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych
 • ma pogłębioną świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla formowania się więzi społecznych
 
Sylwetka absolwenta (Filozofia II stopień, specjalność etyka stosowana)
 

Absolwent studiów filozoficznych przedstawia wysoką kulturę intelektualną popartą wiedzą o szerokim zakresie problemowym. Program studiów umożliwia zdobycie zasadniczej a zarazem gruntownej wiedzy filozoficznej z jednoczesną możliwością pogłębienia znajomości szczegółowych i specjalistycznych zagadnień. Absolwent filozoficznych studiów II stopnia doskonale zna dyscypliny i kierunki filozofii, stosowane w ich ramach metody badawcze oraz sposoby argumentacji. Potrafi zanalizować i zinterpretować teksty a także zna zasady publikacji tekstów naukowych. Zdobycie wykształcenia ogólnego oraz umiejętności samodzielnego myślenia i zdobywania wiedzy umożliwia później elastyczne dostosowanie się do zmiennego rynku pracy, daje uniwersalne podstawy do odpowiedzialnego i dojrzałego podejścia do życia. Wymiana poglądów, jakie towarzyszą dyskusjom na zajęciach i w kontaktach towarzyskich, wyrabiają postawę tolerancji i otwarcia. Nabyta wiedza oraz zdobyte umiejętności pozwalają na krytyczny stosunek do współczesnego świata. Dystans i otwartość wobec spraw życia codziennego daje pole do wykazywania kreatywności wobec jego problemów.

Absolwent filozofii po studiach II stopnia prócz ogólnego wykształcenia filozoficznego posiada dodatkowy atut w postaci przygotowania specjalistycznego w zakresie jednej z trzech specjalności: Historyczno-filozoficznej, Filozoficzno-kulturowej lub w zakresie Etyki stosowanej, co daje mu szansę na zajęcie pozycji eksperta w wymienionych sferach życia społecznego.

 

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci pracują w organizacjach poszukujących pracowników kreatywnych, prowadzą własną działalność gospodarczą. Nauczają etyki i filozofii w szkołach

 

Osoba odpowiedzialna: Dyrektor Instytutu:dr hab. Dariusz Kubok

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok