Doradztwo filozoficzne i coaching

DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING

studia II stopnia (2-letnie magisterskie)
Studia magisterskie nawiązujące do filozofii i psychologii kształcą w zakresie komunikacji interpersonalnej, racjonalnego podejmowania decyzji, wieloaspektowego podejścia do problemów, harmonizowania życia zawodowego i osobistego, wspierania rozwoju potencjału twórczego osób i zmieniania struktur instytucjonalnych. Uczą odpowiedzialnej, opartej na głębokiej świadomości etycznej pracy doradczej i coachingowej. Atutem studiów jest duża ilość zajęć praktycznych o charakterze warsztatowym. Program studiów obejmuje również praktyki zawodowe z zakresu business coachingu i szkoleń rozwojowych oraz z zakresu life coachingu i doradztwa filozoficznego. Będziesz miał do wyboru dwie specjalności: doradztwo indywidualne i life coaching oraz doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy.
 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku studiów doradztwo filozoficzne i coaching absolwent:
 
 
Wiedza:
 
 • zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla doradztwa filozoficznego i coachingu
 • ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu filozofii, psychologii oraz teorii coachingu zorientowaną na zastosowania praktyczne w doradztwie filozoficznym i coachingu
 • ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka, w tym zwłaszcza aktywności związanej z samorozwojem indywidualnym lub instytucjonalnym, znajomością kultury organizacyjnej i potrzeb rozwojowych współczesnych organizacji
 • ma pogłębioną wiedzę o metodyce pracy doradcy filozoficznego i coacha (opartą na standardach International Coach Fedaration), o normach, procedurach i dobrych praktykach, zorientowaną na innowacyjne rozwiązywanie złożonych problemów w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej
 • ma pogłębioną wiedzę o metodach i narzędziach rozwojowych adekwatnych z uwagi na potrzeby klientów indywidualnych lub instytucjonalnych oraz wiedzę o potrzebie i sposobach ewaluacji własnych usług
 • ma wiedzę o konieczności poddawania własnej działalności coachingowej superwizji i zasadach zapewniających higienę wykonywania zawodu doradcy filozoficznego i coacha
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, twórczo wykorzystuje wiedzę z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku w zakresie projektowanie własnej ścieżki kariery zawodowej jako doradcy filozoficznego i coacha
 • ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowości pod kątem zastosowań w doradztwie filozoficznym i coachingu
 • ma pogłębioną wiedzę o wybranych systemach norm i reguł organizujących struktury i instytucje społeczne oraz prawidłowościach rządzących procesami zmian
 
Umiejętności:
 
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową
 • ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin  stanowiących podstawy teoretyczne dla doradztwa filozoficznego i coachingu, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • potrafi w sposób zaawansowany przygotowywać wystąpienia ustne w języku polskim i obcym w zakresie tematyki związanej z doradztwem filozoficznym i coachingiem w oparciu o wiedzę interdyscyplinarną
 • posiada pogłębioną umiejętność pisania popularyzatorskich w języku polskim i obcym na tematy związane z doradztwem filozoficznym i coachingiem w oparciu o wiedzę interdyscyplinarną
 • posiada umiejętność samodzielnego rozumienia i analizowania relacji międzyludzkich, strategii życiowych lub sposobu funkcjonowania systemów organizacyjnych w aspekcie tworzonej przez nie kultury i oddziaływań społecznych, proponowania rozwiązań konkretnego problemu  w sposób innowacyjny
 • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w dziedzinie coachingu lub doradztwa filozoficznego
 • umiejętnie dokonuje ewaluacji własnej działalności i uczestniczy w procesach superwizyjnych coachingu
 • wykorzystuje w sposób krytyczny i twórczy wiedzę teoretyczną z zakresu filozofii, psychologii, zarządzania, teoretycznych podstaw coachingu lub mentoringu oraz umiejętności nabytych na zajęciach warsztatowych i podczas praktyk zawodowych
 • posiada zaawansowaną umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny  tych zjawisk w obszarach aktywności związanej z działalnością doradcy filozoficznego i coacha
 • ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi społecznych oraz jej praktycznych zastosowaniach, a także rządzących tymi zmianami prawidłowościach istotnych z punktu widzenia działalności doradcy filozoficznego i coacha
 • potrafi modelować proces coachingowy oraz doradczy z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi opartych na teoriach filozoficznych i psychologicznych. W szczególności potrafi właściwie przeprowadzić proces doradczy, proces life coachingu lub business coachingu, warsztaty rozwojowe, projektować i wykorzystywać ukierunkowane narzędzia do autorefleksji, diagnozowania i zmiany przekonań, określania celów, budowania planów działania, holistycznego ujmowania sytuacji indywidualnej lub instytucjonalnej, identyfikowania postaw etycznych i odniesień aksjologicznych, myślenia strategicznego.
 • posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się w praktycznych zastosowaniach systemami normatywnymi oraz normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi)  lub potrafi w sposób pogłębiony posługiwać się normami i regułami w celu rozwiązywania wybranych problemów instytucjonalnych
 • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy oraz o umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej
 • posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych o charakterze naukowym w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów badaczy, praktyków w danej dziedzinie oraz własnych, samodzielnego formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
 
Kompetencje społeczne:
 
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
 • potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi metodami kształcenia, aktualnymi badaniami w zakresie filozofii, psychologii, zarządzania kapitałem ludzkim, coachingu
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu doradcy filozoficznego i coacha
 • potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez promowanie lub praktyczne wykorzystanie dorobku filozoficznego w pracy doradcy filozoficznego i coacha
 • uczestniczy w przygotowaniu projektów rozwojowych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności
 
 
Perspektywy zawodowe:
Absolwenci pracują w organizacjach związanych z doradztwem filozoficznym dla firm i osób prywatnych, prowadzeniem mediacji (poza sądowymi), jako brokerzy informacji, kreatorzy wizerunku.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok