Filozofia

FILOZOFIA

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie)
 
Studia licencjackie na kierunku Filozofia usytuowane są w obszarze nauk humanistycznych. Nauczysz się krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, postrzegania siebie i świata w szerszej perspektywie, wielostronnego analizowania problemów, unikania schematów oraz gruntownego uzasadniania przekonań. Studia filozoficzne kształcą kulturę logicznego myślenia, uczą prowadzenia dyskusji, argumentowania, dokonywania analiz złożonych sytuacji, kreowania nowych pomysłów i wizji. Umożliwiają namysł nad podstawowymi kwestiami dotyczącymi bytu, prawdy, dobra, człowieka, zasad życia społecznego, metodologicznych podstaw nauk. Po pierwszym semestrze studenci wybierają specjalność: filozofię klasyczną, nowych mediów, komunikacji, człowieka, filozoficzne podstawy kultury, etyki stosowane
 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów filozofia absolwent:
 
 
Wiedza:
 
 
 • zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury
 • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii
 • zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim
 • ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania
 • zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym
 • zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi
 • ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków subdyscyplin filozoficznych: 1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub 3) estetyka, filozofia kultury
 • zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii
 • zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych
 • zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism
 • zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie
 • ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami
 • ma elementarną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o prawidłowościach, którym podlegają
 • ma elementarną wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne oraz o rodzajach więzi społecznych
 • zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla jednego z bloków głównych subdyscyplin filozoficznych: 1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub 3) estetyka, filozofia kultury
 • ma podstawową wiedzę o obecności idei filozoficznych w dziełach polskiej kultury i o zaangażowaniu filozofów w życie kulturalne kraju
 • zna metody interpretacji tekstu filozoficznego
 • wykorzystuje narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny filozoficzne
 • zna zasady publikacji tekstu filozoficznego i ma podstawowe informacje o odbiorcach literatury filozoficznej 
 
Umiejętności:
 
 • wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych
 • samodzielnie zdobywa wiedzę
 • czyta i interpretuje tekst filozoficzny
 • słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych
 • poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną
 • trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach
 • analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia 
 • wykrywa zależności między tezami badanych pisemnych i ustnych wypowiedzi filozoficznych
 • zna podstawy logiki oraz typowe strategie argumentacyjne
 • uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych
 • przytacza główne tezy badanych wypowiedzi filozoficznych, stosownie do ich istotności
 • formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych
 • pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury
 • samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na wybrany język obcy prosty tekst filozoficzny
 • samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny
 • dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę
 • identyfikuje normatywne ugruntowanie różnych instytucji społecznych oraz normatywne uwarunkowania różnych zjawisk społecznych
 • prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego
 • rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur
 • rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych
 
Kompetencje społeczne:
 
 •  zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
 • jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów
 • na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania
 • samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze
 • efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania
 • rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego
 • wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym
 • ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych
 • ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych
 
 
Perspektywy zawodowe:
Absolwenci pracują w organizacjach poszukujących pracowników kreatywnych, prowadzą własną działalność gospodarczą. Nauczają etyki i filozofii w szkołach.
 
 
Sylwetka Absolwenta:
 

Absolwent studiów filozoficznych przedstawia wysoką kulturę intelektualną popartą wiedzą o szerokim zakresie problemowym. Program studiów umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy filozoficznej z jednoczesną możliwością pogłębienia znajomości szczegółowych i specjalistycznych zagadnień. Absolwent filozoficznych studiów I stopnia zna dyscypliny i kierunki filozofii, stosowane w ich ramach metody badawcze oraz sposoby argumentacji. Potrafi zanalizować i zinterpretować teksty a także zna zasady publikacji tekstów naukowych. Zdobycie wykształcenia ogólnego oraz umiejętności samodzielnego myślenia i zdobywania wiedzy umożliwia później elastyczne dostosowanie się do zmiennego rynku pracy, daje uniwersalne podstawy do odpowiedzialnego i dojrzałego podejścia do życia. Wymiana poglądów, jakie towarzyszą dyskusjom na zajęciach i w kontaktach towarzyskich, wyrabiają postawę tolerancji i otwarcia. Nabyta wiedza oraz zdobyte umiejętności pozwalają na krytyczny stosunek do współczesnego świata. Dystans i otwartość wobec spraw życia codziennego daje pole do wykazywania kreatywności wobec jego problemów.

Absolwent filozofii po studiach I stopnia prócz ogólnego wykształcenia filozoficznego jest specjalistą w zakresie jednej z trzech specjalności: Filozofii klasycznej, Filozofii komunikacji lub Filozofii nowych mediów co stanowi dodatkowy atut i szansę na zajęcie pozycji eksperta w wymienionych sferach życia społecznego.

 
 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok