Dr hab. Małgorzata Suchacka

1) Dane 

Imię i nazwisko: Małgorzata Suchacka

Tytuł/stopień: Doktor habilitowany
Instytut: Instytut Socjologii
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2) Proponowane pola współpracy

 • badania z zakresu rozwoju regionalnego
 • analiza organizacyjna – zarządzanie wiedzą, kapitałem ludzkim
 • badania ewaluacyjne w aspekcie polityki regionalnej i rozwojowej przedsiębiorstw
 • badania jakościowe – analiza trendów zmian regionalnych
 • wizerunek organizacyjny, strategie komunikacyjne w organizacji
 • kultura organizacji oraz klimat organizacyjny
 • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • elity gospodarcze i polityczne

 

3) Sylwetka eksperta

Byłam kierownikiem grantu naukowego w latach 2010-2012, członkinią kilku projektów naukowych oraz ekspertkąlicznych projektów badawczych związanych z analizami szeroko rozumianych procesów rozwoju regionalnego. Jestem autorkąblisko stu publikacji z zakresu zarzadzania na poziomie regionalnym, organizacji gospodarczych oraz zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji. Uczestniczyłam w kilkudziesięciu konferencjach – krajowych i zagranicznych, współpracuję z wieloma instytutami badawczymi, przedsiębiorstwami oraz  samorządem wojewódzkim. Kilkukrotnie odbywałam staże naukowo-dydaktyczne w ramach programu LLP/ERASMUS i Erasmus+ w University of Palacky w Ołomuńcu, University of Charles w Pradze i Comenius University w Bratysławie.

 

4) Doświadczenia - realizowane projekty badawcze i praktyczne

 • Członek zespołu badawczego w latach 2013-2016, w ramach grantu „Networking a produktywność badawcza pracownika naukowego w naukach o zarządzaniu”, Program Badawczy Narodowego Centrum Nauki, „Sonata bis”, kierownik dr hab. prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Maciej Mitręga, nr projektu: 2012/05/E/HS4/02216,
 • Kierownik grantu ministerialnego na lata 2010-2012 „Region przemysłowy jako "region uczący się" - socjologiczne uwarunkowania przekształceń na przykładzie województwa śląskiego” nr 3355/B/H03/2010/38
 • Przygotowanie ekspertyzy i prelekcji konferencyjnej dla PUP w Rudzie Śląskiej na temat raportu z badań „A po burzy… - naprzeciw nowym trendom” finansowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS(2009)
 • Opracowanie autorskiej koncepcji założeń metodologicznych i narzędzia badawczego dla badań realizowanych w ramach projektu „e-edukacja” nr WND-POKL.09.03.00-24-073/09, działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS (czerwiec 2010)
 • Przygotowanie metodologii, narzędzi badawczych oraz opracowanie badań w formie publikacji „Szkoła otwarta dla dorosłych. Modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby opolskiego rynku pracy” nr 1/POKL/9.3 „Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.(maj - czerwiec 2010)
 • Opracowanie założeń metodologicznych, przygotowanie narzędzia badawczego,przeprowadzenie pilotażu badawczego wśród pracodawców oraz opracowanie wyników badań w formie autorskiej publikacji dla Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim – „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego powiatu wodzisławskiego” nr WND-POKL.08.01.02-24-012/08, działanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (lipiec 2009)
 • Przygotowanie opracowania dla związków zawodowych NSZZ Solidarność „Wizerunek przedsiębiorstwa a satysfakcja pracownicza – wspólny wkład w rozwój przedsiębiorstwa i wzajemne korzyści.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS- „Społeczne aspekty podnoszenia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz pracowników” priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” (czerwiec 2009)
 • Współpraca z ForestResearch, The University Court of the University of Aberdeen w ramach Konsorcjum SENSOR finansowanego ze środków Komisji Europejskiej (6 - th European Framework Project, 1.1.6.3. „Global Change and Ecosystems”) czerwiec – wrzesień 2006
 • Badania w ramachunijnegoprogramu CSR - MiędzynarodowyProjektBadawczy: Social Responsibility Of Firms As An Instrument For Sustainable Stabilization Of Networks Of SME In Different Regional Context. Landkreis Elbe-Elster/ Brandenburg – Berliner Institut Fuer Sozialwissenschaftliche Studien, Grant UE Vs/2005/0498 (grudzień 2005-listopad 2006)
 • Międzynarodowy Projekt Badawczy: PrzeobrażenieTradycyjnychRegionówPrzemysłowych W RFN i PolsceFinansowanyPrzezBerlińskąFundacjęBiSS (Brandenburg-Berliner Institut Für Sozialwissenschaftliche Studien koordynator - dr Michael Thomas). (2000-2003).
 • Wielokrotne staże stypendialne w latach 2010 - 2015 w ramach programu LLP/ERASMUS i Erasmus+ w University of Palacky w Ołomuńcu, University of Charles w Pradze i Comenius University w Bratysławie.

 

5) Sukcesy i nagrody

Sukcesy:

 • Członkini Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska, Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach
 • CzłonkiniPolskiego Towarzystwa Socjologicznego i jego wieloletni skarbnik w oddziale katowickim (2004-2013)
 • Szczęśliwe łączenie obowiązków pracownika naukowego oraz matki i żony

Nagrody:

 • Nagroda JM Rektora UŚ za osiągnięcia naukowo-badawcze (2016)
 • Dodatek za osiągnięcia naukowe w latach (2014-2016)

 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok