Dr hab. Rafał Muster

 

1) Dane 

Imię i nazwisko: Rafał Muster
Tytuł/stopień: Doktor habilitowany
Instytut: Instytut Socjologii
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Proponowane pola współpracy

Badania rynku pracy: popyt kwalifikacje pracowników, problemy aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy, dopasowanie podaży zasobów pracy do popytu rynkowego – szczególnie w kontekście absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, problemy defaworyzacji i dyskryminacji na rynku pracy, pauperyzacja pracowników, badania ewaluacyjne – szczególnie w aspekcie aktywnej polityki rynku pracy.

3) Sylwetka eksperta

Koordynator merytoryczny i uczestnik licznych projektów badawczych - także współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - związanych z analizami procesów zachodzących na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Autor siedmiu opublikowanych raportów z badań rynku pracy oraz ponad stu artykułów z problematyki rynku pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnik licznych konferencji – o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Cyklicznie współpracujący z publicznymi służbami zatrudnienia oraz samorządem wojewódzkim.

4) Doświadczenia - realizowane projekty badawcze i praktyczne

Wybrane projekty:
2014: koordynator merytoryczny badań rynku pracy w Gliwicach i powiecie gliwickim. Efektem projektu jest opublikowanie raportu z badań pt.: „Diagnoza rynku pracy miasta Gliwice i powiatu gliwickiego”.
2011-2014: Ekspert w projekcie innowacyjno-testującym „Śląskie Wyzwania”. Jeden z głównych celów projektu – aktywizacja zawodowa i integracja społeczna nieaktywnych zawodowo kobiet z rodzin górnych w oparciu o wypracowany Model aktywizacji zawodowej i integracji społecznej kobiet w rodzinach górniczych.
2013: Ekspert w projekcie „Kadry dojrzałe do zmian” realizowanego w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna”. Główny cel projektu – poprawa współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, a szczególnie młodzieży powyżej 15 roku życia i osób powyżej 50 lat.
2010-2011: Koordynator merytoryczny badań rynku pracy w ramach projektu: „Naprzeciw zmianom – badanie trendów gospodarczych w Powiecie Tarnogórskim’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII, Działania 8.1 Poddziałania 8.1.2 POKL ,,Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie’’.
2009-2010: Ekspert ds. badań rynku pracy w WUP Katowice (Program monitorowania regionalnego rynku pracy). Poddziałanie 6.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
2008-2009: Koordynator badań rynku pracy w PUP Tychy. Projekt badań rynku pracy wpisany został w Projekt „Europejski standard” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego, Poddziałanie 6.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. W ramach badań rynku pracy przeprowadzono badania na populacji 500 pracodawców w Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz analizowano trendy kształtowania się zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Tychach i powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2004-2008.
2009: Koordynator badań rynku pracy w PUP Chorzów badania zostały przeprowadzone wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pracodawców, bezrobotnych oraz osób, które otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej za pośrednictwem PUP Chorzów. Badania realizowane były w ramach projektu „Skuteczny Urząd”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
2009-2011: Członek zespołu badawczego w projekcie „Od badania do działania. Analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego”. Projekt trwa od maja 2009r. do kwietnia 2011r. i realizowany jest przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII, Regionalne kadry gospodarki; działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
2009-2010: Członek zespołu badawczego w projekcie: „Elastyczni 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się”. Projekt realizowany był przez firmę Pro Inwest. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej; działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
2007-2008: Koordynator merytoryczny projektu badawczego: „Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej”. Projekt współfinansowany był w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: DWF_2_1.1_247). Projekt realizowany był przez PUP Ruda Śląska wraz z partnerami: Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych, Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości, Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”, Śląski Park Przemysłowy.

5) Sukcesy i nagrody

Współudział (wraz z dr Agatą Zygmunt) w opracowaniu modelu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej kobiet ze środowisk górniczych w ramach projektu innowacyjno-testującego „Śląskie Wyzwania” (lata 2011-2014). Teoretyczne założenia modelu wypracowane m.in. w oparciu o badania diagnostyczne w praktyce były testowane w Jastrzębiu Zdroju na 80 kobietach pochodzących ze środowisk górniczych. Badania ewaluacyjne realizowane kilka miesięcy po ustaniu instytucjonalnego wsparcia wykazały, że ponad 50% spośród aktywizowanych kobiet nadal wykazywało aktywność zawodową – co należy rozpatrywać w kategoriach sukcesu.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok