Monografie 2015

 1. Atlas historyczny miast polskich. Red. nauk. Antoni Barciak, Marcin Sepiał. Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2015
 2. Marzena Jankowska, Beata Wolfigiel, Automotywacja : odkryj w sobie siłę do działania. Warszawa : Edgard, 2015
 3. Miron Lakomy, Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
 4. Piotr Boroń, Dawne Gliwice : wokół gliwickiego rynku : studia z dziejów miasta i jego mieszkańców do końca XIX wieku. Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2015
 5. Rafał Glajcar, Demokratyczny reżim polityczny : relacje między legislatywą iegzekutywą w III Rzeczypospolitej. Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
 6. Agnieszka Turska-Kawa, Determinanty chwiejności wyborczej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
 7. Barbara Kalinowska-Wójcik, Mirosław Węcki, Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy... : autografy znanych postaciz zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach. Katowice : Archiwum Państwowe w Katowicach, 2015
 8. Documenta polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas : Nova Series. Vol. 1. Ed. by Ryszard Skowron ; in collab. with Miguel Conde Pazos,Pawel Duda, EnriqueCorrederaNilsson, Matylda Urjasz-Raczko. - Cracow : PolishAcademy of Arts and Sciences, 2015
 9. Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej iWschodniej. Pod red. Marka Barańskiego, Natalii Rudakiewicz i MaciejaGuzy. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
 10. Aleksandra Skrzypietz, Europa i Turcja : z dziejów wojny i polityki w drugiej połowie XVIII wieku. Gniezno : Instytut Kultury Europejskiej UAM, 2015
 11. From Ireland to Poland : Northern Europe, Spain and the Early ModernWorld. Eds. Enrique Garcia Hernaan& Ryszard Skowron. Valencia : Albatros, 2015
 12. GeschichteOberschlesiens : Politik, Wirtschaftund Kultur von denAnfangen bis zurGegenwart. Hgs. Joachim Bahlcke, DanGawrecki, RyszardKaczmarek; AusdemPolnischen von Rafael Sendek. Berlin : DeGruyterOldenbourg, 2015
 13. Henryk Sławik : śląski bohater trzech narodów. Pod red. JoannyJanuszewskiej-Jurkiewicz i Lecha Krzyżanowskiego. Bielsko-Biała :Wydawnictwo Cum Laude, 2015
 14. II. Nitrianskesociologickekolokvium : metropoly a mesta : socjalne problemy a socielne patologie pokus o sociologicky portret. Ed. Marek Stanisław Szczepański. Nitra : Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, 2015
 15. Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski : aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne. Red. nauk. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, MieczysławStolarczyk. Katowice : Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka DebatyMiędzynarodowej w Katowicach, 2015
 16. Jagiellonowie i ich świat : dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku. Pod red. Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i PiotraWęcowskiego. Kraków : Towarzystwo Naukowe SocietasVistulana, 2015
 17. Idzi Panic, Jak my ongiś godali. Język mieszkańców Górnego Śląska od średniowieczado połowy XIX wieku. Kraków : Avalon, 2015
 18. Aleksandra Skrzypietz, Jakub Sobieski. Poznań : WydawnictwoPoznańskie, 2015
 19. Stanisław Michalczyk, Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów : klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu. Katowice :Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2015.
 20. Jej ślad w historii - kobiety w województwie śląskim na przestrzeni wieków : w cieniu Beskidów. Pod red. Agaty Muszyńskiej, Anny Skiendziel iAleksandry Skrzypietz. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
 21. Kapitał polityczny w województwie śląskim. Red. nauk. Maciej Marmola,Agata Olszanecka-Marmola, Katarzyna Stelmach. Katowice : TowarzystwoInicjatyw Naukowych Wydziału Nauk Społecznych UŚ, 2015
 22. Katowice w II Rzeczypospolitej. Red. nauk. Antoni Barciak. Katowice: Studio NOA Ireneusz Olsza, 2015
 23.  Andrzej J. Noras, Kłopoty z filozofią. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
 24. Kobiety i władza w czasach dawnych. Pod red. Bożeny Czwojdrak i Agaty A. Kluczek. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
 25. Zbigniew Widera, Paweł Sarna, Komunikacja medialna placówek oświatowych jako instytucji usługpublicznych : studium przypadku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
 26. Marek Migalski, Koniec demokracji ; The end of democracy. Warszawa : The Facto, 2015
 27. Damian Guzek, Patrycja Szostok, Dagmara Głuszek-Szafraniec, Medialna abdykacja : od ustąpienia Benedykta XVI do wyboru papieżaFranciszka : analiza wydarzeń medialnych w publikacjach prasy niemieckiej, polskiej i rosyjskiej. Katowice : "Śląsk" Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe, 2015
 28. Miasto jako przedmiot refleksji i fascynacji : rozważania socjologiczne i historyczne : praca zbiorowa. Pod red. nauk. ZbigniewaHojki, Karoliny Wojtasik, Damiana Domżalskiego. Katowice : Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2015
 29. Joanna Podgórska-Rykała, Agnieszka Kandzia, Magdalena Mikrut-MajeranekMiasto jako wielowymiarowy przedmiot badań. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015
 30. Barbara Kalinowska-Wójcik, Między wschodem i zachodem : Ezechiel Zivier (1868-1925) : historyk i archiwista. Katowice : Archiwum Państwowe,2015
 31. Mniejszości narodowe i prawodawstwo mniejszościowe w Europie Środkowo-Wschodniej : historia i współczesność.Pod red. Krzysztofa Nowaka i Józefa Szymeczka. Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej,2015
 32. Neukantianismus in Polen. Hrsg. von Tomasz Kubalica, Stephan Nachtsheim. Wurzburg : Konigshausen& Neumann, 2015
 33. Niedokończone tożsamości społeczne : szkice socjologiczne. Red. Jacek Wódz i Grzegorz Libor. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2015
 34. Katarzyna Wilczok, Opór społeczny w Chorzowie w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989). Katowice : Śląskie Centrum Wolności i Solidarności,2015
 35. Irma Kozina, Polski design. Warszawa : Wydawnictwo SBM, 2015
 36. Poor Europe : the problem of poverty in chosenEuropeancountries. Ed. by Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik. Katowice : WydawnictwoUniwersytetu Śląskiego, 2015
 37. Postawy wobec korupcji w samorządzie terytorialnym : raport z badań wwojewództwie śląskim. Red. nauk. Agnieszka Turska-Kawa, Marek Czaja. [Sławków] : Fundacja Akademicka Ipso Ordo, 2015
 38. Postęp i zacofanie w kulturze Europy Środkowej. Red. nauk. AntoniBarciak. Katowice : Studio Noa Ireneusz Olsza, 2015
 39. Maciej Borski, Rafał Glajcar, Bogusław Przywora, Postępowanie ustawodawcze w Polsce - prawo, zwyczaje i praktyka. Sosnowiec : OficynaWydawnicza "Humanitas", 2015
 40. Powstania śląskie i plebiscyt : scenariusze lekcji : kalendarium : teksty i źródła : słownik pojęć : biogramy. Wybór i oprac. Maciej Fic. Świętochłowice : Wydawnictwo Cum Laude, 2015
 41. Praca - więź - integracja : wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa: monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 1 : Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy. Pod red. Urszuli Swadźby, Bożeny Pactwy, Moniki Żak. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
 42. Praca - więź - integracja : wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa : monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 2 : Wartości i więzi społeczne. Pod red. Urszuli Swadźby, Bożeny Pactwy, Moniki Żak. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
 43. Prosumenckie społeczeństwo a energetyka prosumencka : problemy wdrażania innowacyjnych ścieżek rozwoju OZE. Pod red. Adama Bartoszka,Marcina Fice,Ewy Kurowskiej, Edyty Sierki. Katowice : UniwersytetŚląski, 2015
 44. Regionalisation in Europe : the state of affairs. Ed. Grzegorz Libor,Dorota Nowalska-Kapuścik, Robert Pyka. Katowice : WydawnictwoUniwersytetu Śląskiego, 2015
 45. Sagi islandzkie : zarys dziejów literatury staronordyckiej. Red.nauk. Jakub Morawiec, Łukasz Neubauer. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
 46. Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej : perspektywa politologiczno-prawna. Pod redakcją Marka Barańskiego, AnnyCzyż i Roberta Rajczyka. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
 47. Zbigniew Hojka, Klaudia PikułaStanisław Janicki (1884-1942) : biografia polityczna. Katowice : Wydawnictwo Medeia, 2015
 48. Systemy medialne w dobie cyfryzacji : kierunki i skala przemian. Pod redakcją Zbigniewa Oniszczuka. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
 49. Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczukoniecznej zmiany : ekspertyza Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Red. nauk. Marek S. Szczepański, Krystyna Szafraniec, Anna Śliz. Warszawa : Komitet Socjologii PAN, 2015
 50. Śląsk Cieszyński w latach 1918-1945 . Red. Krzysztof Nowak. Cieszyn : Starostwo Powiatowe, 2015
 51. Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. Pod red. Krzysztofa Nowaka. Cieszyn : Starostwo Powiatowe, 2015
 52. Idzi Panic, Śląsk Cieszyński w średniowieczu (do 1528 roku). Cieszyn : Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015
 53. Urbanism as a way of life : trying to rediscover. Eds. Marek S.Szczepański, Grzegorz Gawron, Barbara Lewicka. - Katowice : WydawnictwoUniwersytetu Śląskiego, 2015
 54. W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku : 70. rocznica mordów Polakówna Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej. Pod red. EwyŻurawskiej, Jerzego Sperki. Katowice : Wydawnictwo UniwersytetuŚląskiego, 2015
 55. Z dziejów Hecznarowic : praca zbiorowa. Pod redakcją AntoniegoBarciaka i Beaty Nycz. Hecznarowice : Urząd Gminy Wilamowice, 2015
 56. Tomasz Iwanek, Zbrodnia ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym. Warszawa : LEX a WoltersKluwerBusiness, 2015
 57. Monika Żak, Życie rodzinne w sferze zawodów wysokiego ryzyka : na przykładziezawodu policjanta. Katowice : Wydawnictwo UniwersytetuŚląskiego, 2015
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok