Etapy przewodu doktorskiego

I. wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora

Wykaz dokumentów niezbędnych do otwarcia przewodu doktorskiego:
 • Podanie o wszczęcie przewodu zawierające proponowany temat ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej podstawowej, pomocniczej i nowożytnego języka obcego oraz propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora (z odręcznym podpisem kandydata, adresowane na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych)
 • Oświadczenie, że kandydat nie ubiegał się o nadanie stopnia doktora w innej jednostce (z odręcznym podpisem kandydata);
 • Wykaz publikacji (z odręcznym podpisem kandydata) (warunkiem koniecznym do otwarcia przewodu jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej
  Listy czasopism punktowanych można znaleźć na stronie MNiSW
 • Kserokopia odpisu dyplomu magisterskiego;
 • kserokopia certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (dokument fakultatywny; wykaz certyfikatów określony jest w zał. nr 1 do rozporządzenia MNiSW z dn. 26.09.2016 r.);
 • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski (dokument fakultatywny).

WSZYSTKIE WW. DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ, OPISANEJ TECZCE:
imię i nazwisko, dyscyplina, nazwisko promotora(-ów), adres e-mail i nr tel. kandydata

II. powołanie Komisji egzaminacyjnych i recenzentów

 • Rozprawę doktorską opatrzoną streszczeniem w języku polskim oraz angielskim wraz z opinią promotora dot. przyjęcia pracy należy złożyć w trzech egzemplarzach (2 egzemplarze dwustronnie wydrukowane w twardej oprawie dla recenzentów oraz 1 egzemplarz dwustronnie wydrukowany w miękkiej oprawie do celów archiwizacyjnych) w Sekretariacie Studiów Doktoranckich - p.024), dodatkowo streszczenia, a także samą rozprawę doktorską należy dołączyć do dokumentacji w formie elektronicznej na dwóch płytach CD)
 • Osoby, które otwarły przewód doktorski, w ślad za Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 31/2014, w nowym trybie do rozprawy dołączają umowę licencyjną (w 3 egzemplarzach) dostępna tutaj
 • W skład komisji powołuje się co najmniej dziewięć osób oraz recenzentów i promotora, promotora pomocniczego, w razie jego uczestnictwa w przewodzie
 • W przewodzie doktorskim powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami Rady Wydziału Nauk Społecznych
 • Recenzje rozprawy doktorskiej zamieszczane są na stronie internetowej Wydziału w dniu ich wpłynięcia.
 • Przed obroną rozprawy doktorskiej należy zdać trzy egzaminy: (terminy egzaminów ustala przewodniczący Komisji):
  - z dyscypliny podstawowej
  - z dyscypliny dodatkowej (filozofia, historia, socjologia, nauki o polityce)
  - z nowożytnego języka obcego (Doktorant może zostać zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego certyfikatu podczas otwierania przewodu. Wykaz certyfikatów dostępny tutaj)

III. przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony


Przebieg obrony doktorskiej:
 
Część jawna
 
 • Przewodniczący otwiera posiedzenie poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej,
 • wita wszystkich obecnych,
 • prosi promotora o scharakteryzowanie sylwetki doktoranta (doktorant przygotowuje aktualny życiorys naukowy, który wcześniej dostarcza promotorowi),
 • prosi doktoranta o zwięzłe przedstawienie tez rozprawy,
 • prosi recenzentów o ocenę pracy,
 • otwiera publiczną dyskusję nad rozprawą doktorska i zaprasza obecnych do zadawania pytań doktorantowi (wszyscy obecni mają prawo do stawiania pytań, a doktorant odpowie łącznie na wszystkie postawione pytania),
 • prosi doktoranta o udzielenie odpowiedzi - w pierwszej kolejności recenzentom, a następnie na pytania postawione przez obecnych,
 • zamyka część jawną posiedzenia komisji i prosi gości i doktoranta o opuszczenie sali.
 
Część niejawna
 
 • Przewodniczący prosi recenzentów o opinie nt. przebiegu obrony,
 • prosi o opinie pozostałych członków Komisji,
 • zgłasza wniosek sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej (ewentualnie, w zależności od wyrażonych opinii) o uznanie rozprawy za wyróżniającą i rekomendację do druku.


IV. przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia naukowego doktora

 • Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia naukowego doktora odbywają się na osobnym posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Społecznych. Po zakończeniu obrony Komisja przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok