Postępowanie habilitacyjne

Osoba prowadząca:

mgr Magdalena Kosa
tel: 32 359 1109
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pokój: 3
Godziny otwarcia: 9:00-13:00
 
 
  
 
Wydział Nauk Społecznych UŚ posiada pełne prawa do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie:
 
NAUK HUMANISTYCZNYCH w dyscyplinach:
- filozofia
- historia

NAUK SPOŁECZNYCH w dyscyplinach:
- nauki o polityce
- socjologia.
 
Podstawy prawne:
- ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

- zarządzenie 40/2016 z dnia 2016-05-05 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, postępowania konkursowego poprzedzającego zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego oraz postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego posiadającego stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz za czynności o nadanie tytułu profesora.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok