Monografie 2014

 1. 10 lat Zagłębia Dąbrowskiego w Unii Europejskiej. Pod red. Marka Barańskiego. Sosnowiec : Zagłębiowska Oficyna Wydawnicza, 2014
 2. 25 lat transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Pod red. Marka Barańskiego
  i Jerzego Wiśniewskiego. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
 3. Aktywność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji 2009- 2014 : raport. Pod red. Agaty Olszaneckiej i Macieja Marmoli. Katowice : Towarzystwo Inicjatyw Naukowych w Katowicach, 2014
 4. Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. T. 2 : W europejskiej praktyce ustrojowej. Red.Jan Iwanek, Robert Radek. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
 5. Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej T. 3 : Regionalne i lokalne partie polityczne
  i systemy polityczne. Red. Jan Iwanek, Waldemar Wojtasik. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
 6. Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. T. 1 : Teoria – historia. Red. Małgorzata Domagała, Jan Iwanek. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
 7. Budownictwo i architektura Katowic. Red. nauk. Antoni Barciak. Katowice : Studio Noa Ireneusz Olsza, 2014
 8. Aleksander R. Bańka, De angelis : chrześcijańska nauka o Aniołach w świetle doktryny Tomasza
  z Akwinu. Katowice : Wydawnictwo Emmanuel, 2014
 9. Delimitacja polityki zatrudnienia w Polsce na początku XXI w. Pod red. Andrzeja J. Abramskiego, Marka Barańskiego, Pawła Szudry. Sosnowiec : Zagłębiowska Oficyna Wydawnicza, 2014
 10. Rafał Muster, Diagnoza lokalnego rynku pracy miasta Gliwice i powiatu gliwickiego. Gliwice : Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, 2014
 11. Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku. Red. nauk. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy.Katowice : Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, 2014
 12. Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku. Pod red.Katarzyny Czornik, Mirona Lakomego, Mieczysława Stolarczyka. Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
 13. Magdalena Ślawska,Formy dialogu w gatunkach prasowych. Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
 14. Mirosław Węcki, Fritz Bracht (1899-1945) : nazistowski zarządca Górnego Śląska wlatach II wojny światowej. Katowice : IPN – KomisjaŚcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014
 15. Historia Świebodzina według Gustava Zerndta : indeksy z komentarzami. Oprac. Tomasz Kałuski, Marek Nowacki.Świebodzin : Muzeum Regionalne, 2014.
 16. I Nitrianskesociologickekolokvium : medzigeneracnevztahy v rodine akulture. Ed. Wojciech Krzysztof Świątkiewicz. - Nitra : UniverzitaKonstantina Filozofa v Nitre, 2014.
 17. Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : wybrane problemy. Pod red. Marka Barańskiego, przy współpracy Mark Tyrały. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
 18. Tomasz Kubalica, Johannes Volkeltunddas Problem der Metaphysik. Wurzburg : Konigshausen& Neumann, 2014.
 19. Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz, Kohabitacja w Polsce i na Słowacji : studium socjologiczne w środowiskach studenckich. Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
 20. TomaszKubin, Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
 21. Hanna Wojtczak, Marsilii de Inghen "Quaestiones super 'Isagogen' Porphyrii" : editiocritica. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,cop. 2014
 22. Media a środowisko społeczne : dylematy teorii i praktyki . Pod red.Stanisława Michalczyka i Dariusza Krawczyka. - Katowice : Olpress, 2014
 23. Robert Pyka, Metropolizacja a lokalne governance : globalne wyzwania państwanarodowego na przykładzie V Republiki Francuskiej. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
 24. Maciej Fic, Między nauką a propagandą : Śląski Instytut Naukowy im. JackaKoraszewskiego w Katowicach (1957-1992). Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
 25. Między pracą a konsumpcją : co decyduje o miejscu człowieka w dzisiejszym społeczeństwie? Red. nauk. Felicjan Bylok, Urszula Swadźba. Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2014
 26. Agata Zygmunt, Rafał Muster, AgnieszkaKłujszo, Małgorzata Tyrybon, Ewa Zimończyk, Model aktywizacji zawodowej i integracji społecznej kobiet w rodzinach górniczych : poradnik wdrażania. Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2014
 27. Kamil Całus, MarcinKosienkowski, Piotr Oleksy, Jakub Pieńkowski, Robert Rajczyk, Naddniestrze : historia - polityka – gospodarka. Poznań :EastWest Analytics, 2014
 28. Rafał Cekiera, O pułapkach emigracyjnej lekkości : doświadczenie tymczasowości wnarracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych. Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2014
 29. O współczesnych praktykach genderyzacji ciała. Pod red. KazimieryWódz i Jolanty Klimczak. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
 30. Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych. Redakcja naukowa TomaszOkraska. - Katowice : Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, 2014
 31. Zbigniew Zagała, Obywatele lokalni i kosmopolityczni : tradycje i współczesność aktywności stowarzyszeniowej mieszkańców Górnego Śląska. Katowice : Studio Noa, 2014
 32. Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego. Pod red. nauk. MarianaGieruli i Marka Jachimowskiego. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas Oficyna Wydawnicza, 2014
 33. Od welfarestate do welfaresociety? Pod red. Kazimiery Wódz i Krzysztofa Piątka. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu MikołajaKopernika, 2014
 34. Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku : praca zbiorowa. Pod red.Janusza Mokrosza
  i Mirosława Węckiego. - Katowice : Archiwum Państwowe, 2014
 35. Organizowanie społeczności : modele i strategie działania. Red. nauk.: Kazimiera Wódz, Barbara Kowalczyk. - Warszawa : Centrum RozwojuZasobów Ludzkich, 2014
 36. Anna Czyż,Sebastian Kubas, Państwa Grupy Wyszehradzkiej: pomiędzy przeszłością a teraźniejszością: wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
 37. Jarosław Tomasiewicz, Po dwakroć niepokorni : szkice z dziejów polskiej lewicy patriotycznej. Łódź : Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom",2014
 38. Ryszard Kaczmarek, Polacy w armii kajzera : na frontach pierwszej wojny światowej . Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2014
 39. Marek Mazur, Polityka z twarzą : personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993-2011. Katowice : WydawnictwoUniwersytetu Śląskiego, 2014
 40. Małgorzata Myśliwiec, Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii. Katowice : Wydawnictwo UniwersytetuŚląskiego, 2014
 41. Barbara Kowalczyk, Jacek Kowalczyk, Alina Karczewska, Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany :wykorzystanie teorii zarządzania do rozwoju kompetencji pracownika socjalnego. Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014
 42. Katarzyna Niebrój, Przedmiot i akt percepcji zmysłowej. GottlobFrege a późniejsza filozofia analityczna. Katowice : Media Silesia,2014
 43. MaciejMarmola, Kamil Niesłony, Przemilczana historia powstańca śląskiego Jana Lortza. Bytom : Muzeum Górnośląskie, 2014
 44. Pszczyna : monografia historyczna. T. 1-2. Pod red. Ryszarda Kaczmarka iJerzego Sperki. Pszczyna : Urząd Miejski, 2014
 45. Jerzy Gorzelik, Rezydencja - klasztor - miasto : sztuka Górnego Śląska wobectrydenckiej konfesjonalizacji. Gliwice : Muzeum, cop.2014
 46. Aleksandra Skrzypietz, Rozkwit i upadek rodu Sobieskich. Warszawa : Bellona, cop. 2014
 47. Rządy mniejszościowe w wybranych państwach świata : studium prawno-politologiczne. Red. nauk. Robert Radek. Katowice : Uniwersytet Śląski,2014
 48. Rzym antyczny : polityka i pieniądz. Pod red. Wiesława Kaczanowicza. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
 49. Jacek Kaniewski, Sejmiki koronne wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej zapanowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
 50. Jan Burzyński, Tomasz Burzyński, Andrzej Górny, Wojciech Świątkiewicz, Sociologizingcorruptionrisk : organizational, agential and cuturaldeterminants of public sectormalfeasance. Katowice : WydawnictwoUniwersytetu Śląskiego, 2014
 51. Katarzyna Czornik, System konstytucyjny Islamskiej Republiki Iranu. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014
 52. Robert Rajczyk, System konstytucyjny Mołdawii. Warszawa :Wydawnictwo Sejmowe, 2014
 53. Sztuka w Łodzi (6) : złe miasto - dobre miasto. Red.Małgorzata Wróblewska Markiewicz, Karolina Stanilewicz, Łukasz M.Sadowski, Aleksandra Sumorok. - Łódź : Stowarzyszenie Historyków Sztuki.Oddział w Łodzi, 2014
 54. Śląsk Cieszyński w Wielkiej Wojnie 1914-1918 : w stulecie polskiego czynu legionowego. Red. Krzysztof Nowak. Cieszyn : PolskieTowarzystwo Historyczne. Oddział, 2014
 55. Śląsk w dobie kampanii napoleońskich : studia. Pod red. Dariusza Nawrota. - Katowice : "Śląsk", 2014
 56. Jan Burzyński, Tomasz Burzyński , Tamingrisk : uncertainty, trust and the sociologicaldiscourse ofmodernity. Newcastle upon Tyne :Cambridge Scholars Publishing, 2014
 57. Tracking the paths of the 14th- centuryreflections on God and world :essentialreadings with commentary. Ed. by Hanna Wojtczak, Maciej Stanek. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014
 58. Wacław Gojniczek, Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa cieszyńskiego (1477- 1653). Katowice : "Śląsk", 2014
 59. W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego. Podkierunkiem Wiesława Kaczanowicza ; redakcja Agaty A. Kluczek, Norberta Rogosza, Agnieszki Bartnik. Katowice : Wydawnictwo UniwersytetuŚląskiego, 2014
 60. Wieloproblemowość - wybrane aspekty ponowoczesności. Pod red.Grzegorza Libora i Magdaleny Michalskiej. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
 61. Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji : doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej. Pod red. Marka Barańskiego, Anny Czyż, Roberta Rajczyka. - Katowice : Wydawnictwo UniwersytetuŚląskiego, 2014
 62. Województwo śląskie 1945-1950 : zarys dziejów politycznych. Pod redakcją Adama Dziuroka
  i Ryszarda Kaczmarka. - Wyd. 2. Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
 63. Wolność i jej ograniczenia w kulturze Europy Środkowej. Red. nauk. Antoni Barciak. - Katowice : Studio Noa Ireneusz Olsza, 2014
 64. Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne. Red. nauk. JanIwanek. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
 65. Współczesna filozofia społeczna w Polsce : wybrane problemy. Red.nauk. Tomasz Czakon, Danuta Ślęczek-Czakon. Katowice : "Śląsk", 2014
 66. Współczesne teorie społeczne : w kręgu ujęć paradygmatycznych. Red.nauk. Marek S. Szczepański i Anna Śliz. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014
 67. Wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim. Red. nauk. Maciej Marmola, Joanna Podgórska-Rykała, Katarzyna Stelmach. Katowice :Towarzystwo Inicjatyw Naukowych Wydziału Nauk Społecznych UŚ, 2014
 68. Dariusz Nawrot, Z dziejów czynu legionowego : Zagłębie Dąbrowskie w pierwszym roku Wielkiej Wojny 1914-1915. Sosnowiec : Muzeum, 2014
 69. Zamki i pałace Śląska : dziedzictwo tożsamość arystokracja. Red.Barbara Szczypka-Gwiazda, Paweł Ziegler. Katowice : grupakulturalna.pl, 2014
 70. Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku : praca zbiorowa. Pod red. Barbary Kalinowskiej-Wójcik
  i Dawida Kellera. Rybnik : Muzeum w Rybniku,2014
 71. Małgorzata Suchacka „Transformacja regionu przemysłowego w kierunku regionu wiedzy. Studium socjologiczne województwa śląskiego” Katowice, Wydawnictwo Uniwersytet Śląski , 2014, 408str. ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-2239-1, ISBN 978-83-226-2380-0
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok