III międzynarodowa konferencja pt. „Społeczne granice pracy. Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach”

plakat a3 2017 127 i 28 października 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie III międzynarodowa konferencja pt. „Społeczne granice pracy. Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach”, której organizatorami są Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Zakład Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych Instytutu Socjologii UŚ we współpracy z Oddziałem Katowickim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Kołem Naukowym Socjologów przy Instytucie Socjologii UŚ.
Celem spotkania jest poszerzenie dyskusji nad znaczeniem ludzkiej pracy w kontekście globalnych, europejskich i krajowych przemian w wymiarze ekonomiczno-społecznym i kulturowym z uwzględnieniem ekspansji neoliberalnej wersji gospodarki kapitalistycznej. Dyskusja skoncentrowana zostanie na problematyce metodologicznych i praktycznych problemów badań pracy oraz zatrudnienia. Uczestnicy konferencji będą się starali uchwycić uniwersalne problemy badań środowiska pracy oraz specyfiki zatrudnienia pracowników w firmach prywatnych, w tym w korporacjach oraz w sektorze publicznym w różnych krajach i regionach.
 
 
Wśród poruszanych zagadnień znajdzie się m.in. metodologia społecznych badań nad pracą w odniesieniu do różnych poziomów życia społecznego: doświadczeń pracujących jednostek, grup społecznych w nowych i tradycyjnych miejscach pracy, procesu pracy w przedsiębiorstwach, funkcjonowania lokalnych i ponadlokalnych rynków pracy, a także roli agend państwa i organizacji ponadnarodowych w kształtowaniu współczesnego świata pracy. W centrum zainteresowania znajdują się kwestie metod badań jakości pracy i warunków zabezpieczania praw pracowniczych oraz diagnozowania problemów w rekrutacji i zatrudnianiu kadr, w tym w ramach form nietypowych, tymczasowych i tych coraz bardziej popularnych związanych z pracą wirtualną i telepracą, a także skutki ekspansji nowych form zatrudnienia dla przemian na rynku pracy oraz dla stylów życia i nierówności społecznych związanych z klasą, płcią, wiekiem, narodowością, etnicznością.
 
Konferencja stanie się okazją do:
wzmocnienie i kontynuowanie dyskusji dotyczącej różnych typów pracy z perspektywy metodologicznych i praktycznych problemów ich analizy oraz przy ujmowaniu pracy jako doświadczenia kształtującego tożsamość jednostki i jej miejsce w społeczeństwie;
refleksja i dyskusja nad znaczeniem pracy człowieka w sytuacji rosnącego zróżnicowania typów dostępnego mu współcześnie zatrudnienia, a także nad generowanymi przez różne formy zatrudnienia nierównościami społecznymi;
analiza metodologicznych problemów badań ilościowych i jakościowych rynku pracy oraz dominujących i marginalizowanych trendów w tym zakresie – w szczególności dyskusji chcemy poddać: relacje socjologii i psychologii pracy oraz nauk ekonomicznych; problemy metodologii i metod badań nad pracą; wyzwania badań nad społecznymi granicami pracy; problemy badań w środowisku zatrudnienia, w ramach wewnętrznych procedur monitorowania jakości pracy i zadowolenia z pracy własnych kadr oraz klientów firm i instytucji;
refleksja nad sposobami badania współczesnych możliwości i ograniczeń działań związków zawodowych w zakresie obrony pracowników w różnych typach zatrudnienia;
refleksja nad różnymi ujęciami i sposobami kategoryzowania kapitałów reprezentowanych na rynku pracy oraz na założeniach dotyczących ich badania (w tym nad kwestiami równowagi perspektywy ekonomicznej i socjologicznej);
analiza znaczenia i roli emocji w doświadczeniach szeregowych ludzi pracy i zarządzających, a także znaczenia emocji dla pełnienia ról społecznych i kształtowania tożsamości jednostki czy dla reprezentacji interesów pracowniczych i dla związków zawodowych.
 
Szczegółowe informacje i program dostępne są na stronie: www.socialboundariesofwork.lh.pl.
 
Program:
 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok