Socjologia

 

STUDIA 2 STOPNIA

kierunek: SOCJOLOGIA (specjalności prowadzone w Katowicach)

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

 • Socjologia Ogólna
 • Studia Miejskie nowa specjalność
 • Komunikacja Społeczna
 • Organizowanie Społeczności Lokalnej

STUDIA STACJONARNE

 • Zarządzanie Pracą Socjalną i Ekonomia Społeczna

Charakterystyka kierunku:

Studia drugiego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA zorientowane są na przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na temat współczesnego świata, pozwalającej na diagnozowanie i rozumienie zjawisk, problemów i procesów społecznych oraz nabycie przez nich umiejętności zdobywania, gromadzenia, analizowania tej wiedzy. Szczególny akcent położony jest na wykształcenie wśród studentów umiejętności zastosowania tej wiedzy poprzez rozpatrywanie i interpretowanie zmian, jakim podlega społeczeństwo w kontekście kategorii teoretycznych wchodzących w zakres socjologii, dyscyplin pokrewnych oraz – w zależności od ukończonej specjalności – poszczególnych subdyscyplin socjologii. Absolwent posiada pogłębioną i poszerzoną wiedzę na temat wybranych struktur i instytucji życia społecznego, która pozwala mu na analizowanie zjawisk, jakie zachodzą w ich obrębie, jak również na wskazywanie zależności występujących pomiędzy nimi. Wykazuje się ponadto zdolnością konstruktywnego, krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów dzięki umiejętności pracy w grupie. Potrafi nie tylko analizować zjawiska i procesy społeczne, przewidywać ich konsekwencje i reagować na nie, ale też stosuje zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych, polegających na projektowaniu i prowadzeniu badań socjologicznych, kampanii społecznych, a także w kierowaniu zespołem ludzkim i organizacji pracy w zespole. Program kierunku – oprócz pogłębionej i uporządkowanej w zakresie wybranych subdyscyplin i specjalizacji wiedzy socjologicznej – obejmuje też zasób wiedzy z zakresu innych dyscyplin, który zakłada przygotowanie w zakresie współczesnych kierunków filozoficznych, metodologii nauk społecznych, które można wykorzystać do rozwiązania problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Kształcenie studentów socjologii jest ponadto zorientowane na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych i gotowości do uczestniczenia w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, jak również na wykształcenie kompetencji społecznych, oznaczających zdolność do samodzielnego organizowania projektów społecznych, komunikowania się z odbiorcami tych projektów oraz profesjonalnego i etycznego podchodzenia do swoich zadań.

Poza wiedzą i kompetencjami wspólnymi dla wszystkich absolwentów studiów socjologicznych drugiego stopnia na Uniwersytecie Śląskim, absolwent posiada przygotowanie i umiejętności działania odpowiadające wybranej specjalności.

 • Celem kształcenia w ramach specjalności SOCJOLOGIA - PROGRAM OGÓLNY jest wyposażenie absolwenta w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze socjologii ogólnej i wybranych subdyscyplin. Kształcenie na tej specjalności zorientowane jest na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych, gotowości do uczestnictwa w procesach zmiany społecznej. Absolwent studiów o specjalności socjologia ogólna posiada wszechstronną wiedzę socjologiczną, pogłębioną i uzupełnioną o przedmioty specjalizacyjne z zakresu wybranych subdyscyplin socjologii i dyscyplin pokrewnych, skupioną na współczesnych procesach społecznych. Program jest ukierunkowany na poszerzoną wiedzę na temat wybranych struktur i funkcjonowania różnych zbiorowości oraz społecznych uwarunkowań ich rozwoju. Akcent położony jest ponadto na nabywanie umiejętności diagnozowania problemów społecznych oraz tworzenia strategii rozwoju społeczności lokalnych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego projektowania i realizacji badań społecznych oraz interpretacji ich wyników. Potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek socjologii i dyscyplin pokrewnych, jak również analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych.
 • Perspektywy zawodowe:

 • Absolwenci specjalności Socjologia Program Ogólny są przygotowani do pracy w ośrodkach badań opinii publicznej (jako specjaliści, realizatorzy, koordynatorzy i analitycy projektów badawczych), w firmach marketingowych, reklamowych, public relations, w trzecim sektorze – w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach, w administracji publicznej wszystkich szczebli – od poziomu lokalnego po poziom rządowy i centralny (jako eksperci, doradcy, analitycy), w instytucjach zajmujących się polityką społeczną.
 • Kształcenie w ramach specjalności STUDIA MIEJSKIE zakłada wyposażenie absolwenta w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze socjologii miasta i regionu, jak również – w pewnym zakresie – geografii społecznej i dyscyplin pokrewnych. Kształcenie na tej specjalności zorientowane jest na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych, gotowości do uczestnictwa w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Absolwent posiada ogólną wiedzę socjologiczną, pogłębioną i uzupełnioną o przedmioty specjalizacyjne, dzięki którym może samodzielnie i profesjonalnie funkcjonować jako specjalista w zakresie szeroko rozumianej socjologii miasta. Program specjalności przewiduje nabycie pogłębionej wiedzy na temat struktur i funkcjonowania miejskich zbiorowości terytorialnych oraz społecznych, kulturowych i gospodarczych uwarunkowań ich rozwoju, a także działalności instytucji władzy i administracji publicznej. Szczególny akcent położony jest na wykształcenie umiejętności diagnozowania i analizowania zjawisk społecznych definiowanych w skali lokalnej i regionalnej oraz tworzenia strategii rozwoju społeczności lokalnych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego projektowania i realizacji badań społecznych oraz interpretacji ich wyników. Absolwent potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek socjologii oraz dyscyplin pokrewnych (w tym geografii społecznej) i analizować dane empiryczne, odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych.
 • Perspektywy zawodowe:

 • Absolwenci specjalności Studia Miejskie są przygotowani do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, a zwłaszcza w tych, które są związane z funkcjonowaniem miasta, w szczególności w instytucjach administracji publicznej, w jednostkach samorządowych urzędów gmin, powiatów, w instytucjach kultury, w organizacjach pozarządowych, agencjach rozwoju regionalnego oraz przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym, ośrodkach badań opinii społecznej oraz jako specjalista/doradca w zakresie tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich.
 •  

   

  STUDIA 1 STOPNIA

  kierunek: SOCJOLOGIA (specjalności prowadzone w Katowicach)

   STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

  • Socjologia Miasta i Regionu nowa specjalność 
  • Socjologia Reklamy i Komunikacja Społeczna
  • Socjologia Organizacji i Zarządzania nowa specjalność
  • Wiedza o Współczesnym Społeczeństwie nowa specjalność
  specjalności prowadzone w Rybniku:

  STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

  • Socjologia Miasta i Regionu nowa specjalność
  • Wiedza o Współczesnym Społeczeństwie nowa specjalność

   

  Charakterystyka kierunku:

  Studia pierwszego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA zorientowane są na przekazanie studentom ogólnej wiedzy na temat otaczającego świata, pozwalającej na diagnozowanie i rozumienie zjawisk, problemów i procesów społecznych oraz wykształcenie umiejętności zdobywania, gromadzenia, analizowania tej wiedzy. Absolwent studiów socjologicznych wyposażony jest w kompetencje pozwalające mu na wykorzystanie wiedzy poprzez rozpatrywanie i interpretowanie zmian, jakim podlega społeczeństwo w kontekście podstawowych kategorii teoretycznych wchodzących w zakres socjologii ogólnej oraz – w zależności od ukończonej specjalności – poszczególnych subdyscyplin socjologii. Potrafi nie tylko analizować zjawiska i procesy społeczne, przewidywać ich konsekwencje i reagować na nie, ale też stosuje zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych, polegających na projektowaniu i prowadzeniu badań socjologicznych, kampanii społecznych, a także w kierowaniu zespołem ludzkim i organizacją pracy w zespole. W ramach kierunku kształtowana jest także wiedza uzupełniająca, obejmująca przygotowanie w zakresie filozofii, logiki, etyki, psychologii, które absolwent może wykorzystać do rozwiązania problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Kształcenie studentów socjologii jest ponadto zorientowane na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych i gotowości do uczestniczenia w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

                  Poza wiedzą i kompetencjami wspólnymi dla wszystkich absolwentów studiów socjologicznych pierwszego stopnia na Uniwersytecie Śląskim, absolwent posiada przygotowanie i umiejętności działania odpowiadające wybranej specjalności.

   

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA, specjalność SOCJOLOGIA MIASTA I REGIONU wyposażony jest w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze szeroko rozumianej socjologii oraz posiada wiedzę z zakresu struktury i dynamiki procesów społecznych w wymiarze makro, mezo i mikro, która umożliwia zrozumienie procesów zachodzących w ramach zbiorowości terytorialnych. Posiada wiedzę na temat struktury i funkcjonowania miejskich zbiorowości terytorialnych oraz społecznych uwarunkowań ich rozwoju społeczno-gospodarczego a także działalności instytucji władzy i administracji publicznej. Potrafi diagnozować i analizować zjawiska społeczne definiowane w skali lokalnej i regionalnej oraz tworzyć strategie rozwoju społeczności lokalnych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Absolwent studiów na kierunku SOCJOLOGIA o specjalności Socjologia Miasta i Regionu posiada:

  • wiedzę w zakresie socjologii społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego;
  • wiedzę dotyczącą szans i zagrożeń dla rozwoju gospodarczego oraz obywatelskiej aktywności mieszkańców i co za tym idzie posiada kwalifikacje do realizacji zadań związanych z poprawą jakości życia i budową kapitału społecznego mieszkańców oraz potrafi przewidywać konsekwencje związane z zagrożeniami dla regionów i społeczności lokalnych;
  • umiejętność praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych;
  • wiedzę na temat specyfiki warunków regionalnych i lokalnych, w których realizowane są projekty i badania; umiejętność zastosowania wiedzy socjologicznej w praktycznym rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego;
  • umiejętność analizy i diagnozy procesów zachodzących w bezpośrednim otoczeniu społecznym;

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA, specjalność SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA wyposażony jest w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania, rozpoznawania i wyjaśniania zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach. Absolwent posiada teoretyczną wiedzę opisującą relacje między społeczeństwem a gospodarką w makroskali, a także wiedzę na temat stosunków społecznych między głównymi aktorami w sferze ekonomicznej, w tym również wiedzę na temat stosunków wewnątrz przedsiębiorstwa. Potrafi określić społeczne i psychologiczne uwarunkowania zachowań tych aktorów w rożnych sytuacjach, w szczególności w warunkach zmiany strukturalnej. Absolwent ma wiedzę na temat mechanizmów i procesów rynku pracy. Posiada umiejętność wypracowywania i stosowania procedur badawczych pozwalających na ewaluowanie i diagnozowanie potrzeb pracowników przedsiębiorstw działających w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwent studiów na kierunku SOCJOLOGIA o specjalności Socjologia Organizacji i Zarządzania posiada:

  • wiedzę z zakresu socjologii, ekonomii, psychologii i marketingu, dającą podstawy zrozumienia procesów gospodarczych;
  • wiedzę na temat tworzenia ścieżek rozwoju zawodowego, motywowania pracowników oraz budowania zespołu;
  • umiejętność praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych do rozpoznawania skali i specyfiki problemów w przedsiębiorstwie oraz problemów rynku pracy;
  • umiejętność tworzenia strategii marketingowych;
  • umiejętność wykorzystywania podstawowych instrumentów zarządzania oraz analizowania problemów związanych z zarządzaniem;
  • umiejętności komunikacyjne potrzebne do pracy w zespole oraz do rozwiązywania konfliktów.

   

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA, specjalność SOCJOLOGIA REKLAMY i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA wyposażony jest w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze szeroko rozumianej komunikacji społecznej. W praktyce oznacza to wiedzę o specyfice wymiarów komunikowania społecznego (komunikacja interpersonalna, komunikacja masowa, komunikacja polityczna, komunikacja w organizacji). Posiada umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie komunikacji interpersonalnej, medialnej, politycznej i organizacyjnej. Potrafi projektować, analizować i interpretować strategie komunikacyjne na rynku reklamowym i medialnym. Rozumie dylematy związane z pracą socjologa (badacza) i badacza mediów.  Absolwent studiów na kierunku SOCJOLOGIA o specjalności Socjologia Reklamy i Komunikacja Społeczna  posiada:

  • wiedzę z zakresu socjologii, psychologii, marketingu i komunikowania dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek–grupa-mass media oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w zmediatyzowanym społeczeństwie;
  • wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na systemy komunikacyjne;
  • umiejętności i sprawności niezbędne dla realizacji zadań stawianych przed badaczem mass mediów: dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną barier w komunikowaniu (na poziomie interpersonalnym, medialnym, instytucjonalnym); wyboru modelu komunikowania społecznego adekwatnego do realizowanych projektów i zadań badawczych; stosowania metod, technik i narzędzi ewaluacji służących do realizowania badań nad współczesnymi mediami;
  • kompetencje służące pobudzaniu kreatywności i przedsiębiorczości; inspirowaniu zmian społecznych; budowaniu postaw prospołecznych i etycznych w zakresie komunikowania medialnego, politycznego, instytucjonalnego i interpersonalnego.

   

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA, specjalność WIEDZA o WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE wyposażony jest w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze szczegółowych subdyscyplin socjologii, m.in. makro i mikrosocjologii, socjologii polityki i socjologii problemów społecznych, socjologii kultury i socjologii rodziny, metodologii i metod badań społecznych, a także filozofii i psychologii społecznej. Absolwent posiada z jednej strony teoretyczne podstawy, a z drugiej umiejętności praktyczne i specjalistyczne kwalifikacje w zakresie wybranej specjalności. Posiada umiejętność diagnozowania oraz socjologicznego analizowania wybranych zagadnień w kontekście politologicznym, kulturowym, ekonomicznym, prawnym itp. Potrafi wypracowywać procedury badawcze, służące rozpoznaniu skali i specyfiki konkretnych problemów socjologicznych. Umie też formułować zalecenia i rekomendacje praktyczne odnoszące się do rozpoznawanych problemów socjologicznych. Absolwent studiów na kierunku SOCJOLOGIA o specjalności Wiedza o Współczesnym Społeczeństwie posiada:

  • wiedzę odnoszącą się do otaczającego świata, jak i umiejętności związane ze zdobywaniem, gromadzeniem i analizowaniem tej wiedzy;
  • posiada świadomość istnienia zmian jakie zachodzą we współczesnym świecie, potrafi uwzględniać je w swoim działaniu, przewidywać pewne możliwe tendencje, jak również posiada umiejętności kreowania tej rzeczywistości;
  • wiedzę z zakresu socjologii dającą teoretyczne podstawy definiowania i rozpoznawania procesów o charakterze kulturowym, związanych z globalizacją, ekspansją kultury konsumpcyjnej, rosnącą rolą mediów czy konfliktami o podłożu kulturowym, etnicznym, religijnym i in.;
  • w wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji kultury oraz umiejętności, które umożliwią mu funkcjonowanie w tychże instytucjach oraz w innych instytucjach publicznych;
  • podstawową wiedzę z zakresu polityki społecznej, demografii, ekonomii, prawa, antropologii, pozwalającą na zrozumienie mechanizmów powstawania problemów społecznych a także wiedzę pozwalającą na identyfikowanie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi problemami socjologicznymi;
  • umiejętność praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych;
  • umiejętność tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych
  • umiejętność współpracy w grupowym konceptualizowaniu problemów badawczych, zdolność organizowania i uczestniczenie w pracy zespołu. 

           Perspektywy zawodowe:

   

  Specjalność Socjologia Miasta i Regionu przygotowuje do pracy w instytucjach administracji publicznej, w jednostkach samorządowych urzędów gmin, starostw, w instytucjach kultury, w organizacjach pozarządowych, ośrodkach badań opinii społecznej oraz jako specjalista/doradca w zakresie: tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich.

   

  Specjalność Socjologia Organizacji i Zarządzania przygotowuje do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, na stanowiskach kierowników/menedżerów średniego i wyższego szczebla; jako specjaliści do spraw selekcji i rekrutacji, rozwoju kadr, public relations, marketingu oraz promocji firmy; w firmach konsultingowych jako konsultanci i doradcy zawodowi; w instytucjach pomocowych związanych z rynkiem pracy (np. urzędy pracy); ośrodkach badań i analiz rynku; w organizacjach pozarządowych.

   

  Specjalność Socjologia Reklamy i Komunikacja Społeczna przygotowuje do pracy w lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych instytucjach medialnych (agencje reklamowe, domy mediowe, mass media), organach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach (PR, rzecznictwo, dział współpracy z klientem).

   

  Specjalność Wiedza o Współczesnym Społeczeństwie przygotowuje do pracy w administracji publicznej, krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora, ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach i organizacjach pozarządowych działających w sferze kultury, kontaktów międzykulturowych, w placówkach upowszechniania kultury, w instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym), agendach rządowych, lokalnych i organizacjach pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży, organizacjach zajmujących się marginalizacją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu

   

   

   

  kierunek: PRACA SOCJALNA (kierunek prowadzony w Katowicach)

  STUDIA STACJONARNE

  STUDIA NIESTACJONARNE

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwenci socjologicznych studiów I stopnia o specjalności praca socjalna wyposażeni są w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, w administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej, jak również posiadają umiejętności opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz prowadzenia pracy socjalnej. Kształcenie socjologiczne studentów jest zorientowane na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych i gotowości do uczestniczenia w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.